תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 11ערר על החלטת וולקח"שפ בדונה בתכנית בר/ מק/ 13/ 13 ת. תדלוק בבית אלעזרי
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש,07/10/1982
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 1שינוי: משטח לעיבוד חקלאי לשטח מגורים.ממגורים לשטח חקלאי.איחוד וחלוקת חלקות.08/07/1993
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 11הפרדת מגרש מגורים א' מנחלה, קביעת גודל מגרש למגורים א'.03/03/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 15קביעת זכויות בניה במגרש החקלאי למטרת שירותי תיירות ונופש.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 16תוספת יח"ד לבן ממשיך במגרש למגורים,תספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 17תוספת יחידות נופש ותיירות במגרש למגורים.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 2קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.07/09/1995
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 3קביעת הוראות להקמת בריכות שחיה פרטיות.13/08/1998
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 7.קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.קביעת הנחיות איכות הסביבה.הנחיות לגדרות21/06/2000
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 9תוכנית בר/ 13/ 9
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 133העברת קו דלק "8 , תת קרקעי23/03/1978
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 145ביטול ואיחוד חלוקות קיימות חלוקתן מחדש...קביעת תעלות ניקוז... ביטול דרכים....
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23תכנון כולל22/12/1966
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 23/ 1השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 330שינוי יעוד לתחנת תדלוק - ע"פ תמא/ 18.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 10שינוי קוי בנין25/02/2001
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 19החלפת שטחים בין מגרש לבין מגרש כדי לאפשר ניקוז מתאים לשטחים חקלאיים11/04/2005
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 22איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים,הסדרת טעויות תכנון בתכנית בר/ 13/ 2.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 4תכנית מיתאר מס' בר/מק/4/1319/09/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות31/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ מק/ 13/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית- שורקות25/11/1997
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 448שמוש חורג אחסנת לוחות גבס ואבן.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 09/ 144/ 4התנגדות לתכנית בר/מק/ 51/ 11/ב