תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 120תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ובעתיד.25/09/1977
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 1בית עלמין במושב עובדים קדרון28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 316/ 3שינוי יעוד משטח ציבורי למשקי עזר.21/03/1968
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 4הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים10/03/1960
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש, קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים,24/09/1980
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 1שינוי הוראות בניה בסעיף 5 של תקנון מס' בר/40. ומתן אפשרות להקמת מבני-ספורט16/06/1983
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 12הוספת יחידת הורים בחלקות א' נחלות. קדרון.21/05/2007
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16הסדרת שטח לבריכת שחיה ומתקני ספורט בתוך ש.צ.פ.ע"י שינוי מש.ב.צ ודרך לש.צ.פ.
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 16/ 1הסדרת מגרש לבריכת שחיה בקדרון
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 2הרחבת ישוב28/07/1996
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח פתוח למגורים29/08/1999
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 6תוספת מגרשי מגורים ותוספת זכויות בניה ב"אזור בעלי מקצוע18/04/2000
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 40/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לחקלאי, מש.ב.צ. ל-ש.צ.פ, מדרך משולבת לדרך...31/07/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ 87/ אקביעת:1- אזורים לשטחים חקלאיים.2- דרכים חדשות.3- בטול דרכים קיימות.27/08/1964
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 10קידרון - שינוי קו בנין למגורים08/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 11שנוי קו בנין למגורים - קדרון10/11/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 13מושב קדרון - קביעת גובה מפלס למגורים03/06/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 14שנוי קו בנין אחורי למגורים27/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 18שינוי גבול בין אזור חקלאי בנחלה לחצר מגורים בנחלה.09/09/2008
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות22/05/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 7שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים א'.27/10/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות10/01/2002
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתזמ/ 60קדרון09/03/1980
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתמשמ/ 144/ 1בר17/04/1997
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 071/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה