תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 212הגדלת תחום שטח הפיתוח של נטעים.03/12/1995
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 437נטעים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51לקבוע אזור מגורים, משקי עזר, בניני צבור, צבורי פתוח וחקלאי28/09/1967
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 1השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 10שינוי יעוד השטח משטח לבניני ציבור.13/02/1994
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11פרסום עפ"י 77 לחוק
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11/ אחלוקת איזור מגורים לחקלאים ל-3 מגרשים,הרחבת דרך לתמרון רכב שרות.22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 11/ גמושב נטעים הגדלת זכויות בניה בתא שטח מספר 102
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 12שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים לחקלאים.26/01/1997
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 13.
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 14הרחבת נטעים ב- 48 מגרשים.19/12/2002
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 14/ 2נטעים - ש.צ.פ26/06/2011
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 16חלוקת משק חקלאי לשני מגרשים, חלקה א - משק חקלאי, ומגרש למגורים א.14/06/2007
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 2בטול הוראות בניה מספר בר/ 51 ומתן הוראות חדשות שתצורפנה לתוכנית המאושרת20/11/1975
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 3שינוי יעוד קרקע מאזור משקי עזר לשטח מיוחד עליו קיימת צרכניה.01/01/1976
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 4הגדלת שטח כיסוי הקרקע באזור חקלאי א'08/09/1977
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 6שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור חקלאי א',שינוי מאזור חקלאי א' לבניני ציבור.21/06/1982
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 7שינוי ייעוד החלקה מחקלאי למשק חקלאי.12/08/1981
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 8שינוי יעד קרקע חקלאית לאיזור ספורט, שינוי יעד קרקע חקלאית לדרך.17/06/1986
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 9הגדלת שטח כסוי קרקע , הוספת יח' דיור28/01/1990
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 1מושב נטעום27/07/1997
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 2הקטנת קו בנין חזיתי04/12/2001
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 4הקלה בקו בנין קדמי.30/06/2008
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 11/ בנטעים - פיצול נחלה.18/08/2010
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 18הסדרת צומת כניסה לישוב,הסדרת רצועת שצ"פ.28/05/2007
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 18/ 1שינוי קווי בנין.30/06/2008
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתמח/ 82בתחום מועצה אזורית גן שורק - מועצה איזורית גן רוה03/12/1995
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 543העתקת תחנת שאיבה לביוב מושב נטעים
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 06/ 326/ 4ערר על דחיית תביעת פיצויים
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 152/ 4בר/17/51