תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 72ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית בר/ 152/ 17
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית13/08/1998
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 113השלמת תקנון לגבי חממות בבית חנן16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.15/12/1977
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 1שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 2בית חנן - בעלות פרטית24/06/1982
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 1שינוי של נחלה מפוצלת שמורכבת משתי חלקות: ח' 144 לבית מגורים אחד13/07/1995
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 17אזור אחסנה ומסחר.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 2בית חנן21/01/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 3.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 4.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 6הוראות והגבלות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.27/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 7שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים א' וש.פ.פ-בית חנן23/01/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 8.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 9לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.18/04/2000
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160/ 1קביעת זכויות והוראות בניה, בינוי, הסדרי תנועה וחנייה ותנאים להוצאת היתרי בנייה06/05/2010
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 214גן אירועים - האחוזה.14/12/2004
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 395בית חנן
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 44שינוי ייעוד הקרקע. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 11שינוי חלק מקו בניין11/02/1999
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 12שנוי קו בנין22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 13שינוי קוי בנין19/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 14תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות15/11/2001
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 15מושב בית חנן - הקטנת קוי בנין24/09/2003
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 16מושב בית חנן - שינוי מרחק בית המגורים למבנה עזר.08/12/2003
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ מק/ 152/ 18שינוי בקווי בנין חלקה 83 בית חנן
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 05/ 395/ 4אי מתן החלטה בבקשה לאישור בריכת השקייה
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 111/ 4שינוי בגובה גדר מזרחית אחורית
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתתגפ/ 265לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.08/02/1950