תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתא/ 8/ 03/ 146תכנית מפורטת מס' 146/03/8,שינוי מס' א'.31/01/1989
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 106השלמת תקנות לגבי חממות בניר גלים16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115ניר גלים27/04/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 1מושב ניר גלים19/05/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 4.31/03/1998
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרום, ניר גליםתוכניתבר/ 144/ 1שינוי משטח ספורט לשטח לבניני ציבור.24/07/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148שינוי הייעוד של החלקות המסומנות מחקלאי לשירותי דרכים.10/11/1983
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148/ 4הקמת אזור לחניית רכב וציוד הובלה, בצמוד לשטח קיים לשרותי רכב.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ ט/ 1אלבטק אזור התעשיה חבל יבנה
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 230ניר גלים
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 257ביג אשדוד - מרכז מסחרי
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 87/ 1ניר גלים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 94לישיבת בני עקיבא ע"י ניר גלים-מ.א. יבנה.17/12/1964
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 10חלוקת זכויות בניה חדשה בין מגרשים 97 ו 98 ניר גלים.17/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 4/ 1שינוי קו בנין קדמי לפרגולה קיימת.05/08/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות12/05/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/03/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 148/ 1תוכנית בר/ מק/ 148/ 1
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ בשינוי גבול, תוכנית לאיחוד וחלוקה.27/07/1997
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ התכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות02/07/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ ושינוי גובה מבנה06/11/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתד/ 538תכנית מס' ד/53824/11/1966
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתד/ 715תכנית מס' ד/71527/08/1970
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ 1/ ברניר גלים07/03/1989
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ 2שינוי משבצות חקלאיות22/01/1998
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ ברניר גלים27/07/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתע/ 87לערוך תוכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של מושב שיתופי.29/11/1951
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתע/ 87/ 2חסר22/07/1965