תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםישות כללית02/ המ/ 2בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תכניתמח/ 86
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166רישום אדמות המושב,ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש.19/02/1987
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 1שכון בנים09/07/1992
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים17/05/1998
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי,שטח למבני ציבור ואזור למבני משק משותפים, לאזור מגורים.08/05/2002
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 166/ 5הקמת בריכות שחיה פרטיות06/04/2003
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 1בית מגורים29/07/1965
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 3גן הדרום16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ 93/ 4מושב גן הדרום04/01/1979
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ מק/ 166/ 4/ 1שינוי מדרך משולבת לדרך אספלט.28/10/2010
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתבר/ מק/ 166/ 6הקטנת קו בנין צדדי מערבי, מזרחי, אחורי ללולים11/04/2005
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 442בית מלאכה לתיקון מכונות קידוח.
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 571גן דרום הרחבה - תחנת סניקה - פרשה טכנית.
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתמשמ/ 76/ ברתכנית מפורטת מס' משמ/76 (בר)27/07/1988