תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206;
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206/ 2הוספת שטחי בניה המותרים לתחנת תדלוק מסוג ב' על פי תמא/ 18 באזור שיעודו .,תדלוק
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 244הגדלת שטחי תעשיה ב-67.25 דונם, צמצום שטחי מגורים, תוספת מבני משק.03/08/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41תוכנית מנדטורית מאושרת17/07/1947
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 2תוכנית בר/ 41/ 224/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור מלאכה13/07/1967
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 5השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75קביעת יעדים ואיזורים, הוראות הבניה בהם, התווית דרכים, בטול תכניות מאושרות.10/11/1977
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 1שינוי ייעוד מדרך לאזור בנייני משק להקמת משרדי המשק22/06/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 2שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ומבני חינוך לאזור בנייני צבור05/08/1982
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 206/ 1שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק24/03/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 244/ 1שינוי בקוי בניין באזור מגורים, באזור תעשיה ובמבני משק הקבועים בתכנית17/11/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתמשמ/ 75/ ברתכנית מפורטת מס' משמ/75(בר)18/04/1988