תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 8ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 16ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 323 - מושב בני דרום
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 114העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 144לקבוע שטחים לאיזורים השונים: שטח מוסד, שטח ספורט.31/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרום, ניר גליםתוכניתבר/ 144/ 1שינוי משטח ספורט לשטח לבניני ציבור.24/07/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240לשנות יעוד שטח חקלאי לאזור תעסוקה, עסקים ומסחר.21/12/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240/ אפרוט השימושים המותרים בכל אזור יעוד, תוך קביעת שטחו ומיקומו של כל אזור.05/01/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26הכנת תכנית ב.ע. מפורטת.להתוות דרכים חדשות.לקבוע שטחים למגורים ובניני צבור.25/12/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26/ 1שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים א,קביעת זכויות בניה.12/06/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 261הקמת בריכות מים שפירים וקולחים וגני טיפול בשפכים.15/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 264זכויות בניה באיזור חקלאי12/09/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 89קביעת הוראות בניה להקמת מבני משק .03/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 1בני דרום - תעסוקה - שינוי קווי בניין.15/04/2007
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 2מושב בני דרום - העברת זכויות בניה באזור תעסוקה.09/06/2010
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 3שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום10/05/2012
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 2מושב בני דרום - שינויים בהוראות התכנית26/12/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 3בני דרום-שינוי גבולות מגרשים שיעודם אזור מבני משק ואזה"ת.03/03/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 4שינוי קוי בנין - בני דרום 212.11/12/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 5בני דרום - אשור מבני משק 216/06/2011
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 509תכנית ביוב כללית בני דרום.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתמשמ/ 87/ ברבני דרום18/04/1988