תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 14שינוי יעוד מאזור מגורים למגרש מיוחד27/11/1986
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 17תכנית מס' בר/17/35319/08/1973
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 25השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 26לחלק את מגרש 13 לשני מגרשים תוך מתן זכות מעבר למגרש 13ב'01/07/1971
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 28חלוקה למגרשים, קביעת יעדים ואזורים והתווית דרכים ושבילים
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 29שינוי ייעוד משטח חקלאי של בית ספר , לאזור מגורים03/11/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 33שינוי ייעוד מאזור מגורים למבנה ציבור08/09/1977
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 35תכנון מפורט של השטח המיועד לתכנון בעתיד בתכנית תכנון עיר מפורטת...
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 36שינוי בתוואי הדרך, איחוד וחלוקה של מגרשים בהם נוגע השינוי.27/04/1980
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 37שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד ושטח צבורי פתוח לאזור בניני צבור ואזור ספורט.30/11/1978
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 38ביטול הוראות בניה של תכנית מס' בר/4/353 והמרתן בהוראות חדשות20/05/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 4לשנות את התכנון של מרכז בשיט ולקבוע את תכנונו:17/09/1964
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 42שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למרכז אזורי ומגרש חניה.24/06/1982
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 49שינוי בטבלת האזורים בסעיף "שרותים חקלאיים" המאפשר בניה לגובה.07/06/1984
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 52תכנית מס' בר/52/353
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לאזור למוסד ציבורי15/11/1990
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1התאמת תוואי כבישים פנימיים לטופוגרפיה על פי מדידה עדכנית.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 1-למחיקה.22/11/1992
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 54/ 2הקטנת קוי בנין צדדים מ- 3.5 מ' ל-3.0 מ'.13/11/1994
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 56חלוקת מגרש 83 לשני מגרשים ורשומם בספרי האחוזה.14/09/1993
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6ליצור שטח ציבורי פתוח לגינון ומגרש לבנייני ציבור, בית מרחץ מקוה,23/01/1964
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 60חלוקת מגרש מס' 70 לשני מגרשים.28/03/1994
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 67תוכנית בר/ 353/ 67
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 6914 מגרשי מגורים - עשרת07/11/2011
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 8הקטנת רוחב כבישים פנימיים (מ-12 מ' -ל-11 מ')23/10/1967
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 9חלוקה חדשה למגרשים, שינוי יעוד מתעשיה שקטה לתעשיה קלה12/09/1968
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ מק/ 353/ 54/ 3דיור מוגן גדרות27/10/2003
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ מק/ 353/ 68הקטנת קו בנין26/03/2001
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתתגפ/ 353תכנית מס' תגפ/35309/10/1952