תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 16ערר על החלטת ו.מחוזית מרכז לאישור תכנית - הצ/ 0/ 1/ 3/ ג
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחותאת ת.הצ/ 6/ 1/ 59
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 22/ 1רפרצלציה של שטחים לבנייני ציבור ושטחי צבור פתוחים. התאמה לתוכנית ביצוע.08/08/1963
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 22/ אהקמת יישוב עולים על חלקות מגורים עם משקי עזר08/11/1956
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 4/ 1/ 215יער האילנות.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 0מתאר אליכין22/10/1989
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' מיוחד06/10/1983
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ אתוספת יח"ד למגרש30/06/1985
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ בחלוקה למגרשי מגורים א' - בנה ביתך05/07/1992
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ דשינוי קו בנין קדמי,קביעת מפלס 0.00, הגדלת שטחי הבניה המותרים עיקריים ושרות.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 100הקמת מרתפים באיזור מגורים א' אליכין.29/10/1989
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 100/ אקביעת הוראות לבניית מרתפים03/05/2001
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 11שרונים22/04/1990
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 12אליכין17/07/1989
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 14הרחבת דרך הגישה לאליכין04/07/1991
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 15/ אשינוי יעוד משטח למרכז אזרחי ל: דרך,מסחר,מגורים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ. חניה,הנחיות לשמור
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 18העתקת דרך ואזור למלאכה. 2. הרחבת דרך וביטול חלק מהדרך09/04/1992
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 19מגורים ולשכה לרב המקומי07/05/1992
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 20הצ/6-20/118/06/1992
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 200קביעת הוראות בניה לסככות חניה28/04/1989
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 200/ אתוכנית הצ/ 6/ 1/ 200/ א
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 22ביטול דרכים, קביעת אזורי מגורים21/06/1998
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 24ביטול ואיחוד חלקות חדשות וחלוקתן מחדש.04/08/1994
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 25מ. מקומית איכין11/12/1994
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 26אזור מלאכה ומסחר.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 27קביעת תוואי דרך גישה משולבת ע"י שינוי יעוד מדרך לאיזור מגורים א'10/12/1998
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 30הסדרת נגישות ושפורים בתנועה.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 300/ אשינוי יעודים שונים, הכנסת מגרשים חד משפחתיים וביטול המגרשים לארבע יחידות14/07/1994
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 31;
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 32/ אשינוי ממגורים לדרך, מדרך למגורים ולש.צ.פ. קביעת הוראות בניה ופיתוח.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 36בית אבות.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 37תוכנית הצ/ 6/ 1/ 37
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 4אליכין05/11/1981
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 4/ אבניית מרתפים לבנייני מגורים02/06/1985
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 46תוכנית הצ/ 6/ 1/ 4618/02/2004
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 49הרחבת שביל והסדרת גישה למגרשים: שינוי יעוד מש.צ.פ. ומגורים א' לדרך משולבת....
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 50התווית דרך משולבת ע"י שינוי משטח לבניני ציבור לדרך משולבת, שינוי מדרך לש.ב.צ.14/07/2004
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 53הגדלת אחוזי בניה,שינוי בקוי הבנין,אפשרות שינוי לבינוי 2 יח' ב-2 קומות.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 54בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה המותרים לשטח עקרי ושטח שרות, קביעת הראות בניה.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 55שינוי יעוד מדרך משולבת לדרך, קביעת הוראות בניה ופיתוח.02/08/2006
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 57הסדרת דרכים ונגישות + איחוד וחלוקה.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 57/ אביטול דרך
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 59יצירת שכונת מגורים חדשה ע"י:שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',א' מיוחד,ב',ש.ב.צ.,מס
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 6מ.מקומית אליכין26/02/1981
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 60שינוי מחקלאי למגורים א', לאזור תעסוקה, לש.ב.צ., לש.צ.פ.
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 67שינוי ייעוד מסחר למגורים
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 7שרונים - אליכין20/05/1982
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 8בית-עלמין אליכין31/01/1983
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 9..16/12/1993
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ במ/ 6/ 1/ 300אליכין08/09/1992
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 15/ באיחוד וחלוקה בהסכמה
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 23תוכנית הצ/ מק/ 6/ 1/ 2315/07/2003
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 28.14/10/2001
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 38.26/04/1999
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 39תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים03/01/2000
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 43הסדרת תוואי דרך, שינוי בקו בנין, קביעת הוראות
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 44.26/03/2002
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 45תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים25/06/2002
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 52תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים14/08/2001
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 56איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים05/08/2004
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתהצ/ מק/ 6/ 1/ 61הרחבת דרכים,שינוי קו בנין קידמי,קביעת תנאים והוראות לסלילה ופיתוח.15/07/2008
מרכזשרונים, אליכיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 617תחנת שאיבה דרומית לאליכין
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתעח/ 22אליכין08/11/1956
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתעח/ 22/ 2הקצבת שטח להקמת מרפאה ופתיחת דרך גישה למועדון נוער14/05/1964
מרכזשרונים, אליכיןתוכניתעח/ 22/ 3איחוד וחלוקה מחדש,המרת שטח חקלאי למחצה למגרש כדורגל.16/04/1970
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשנ/ 06/ 489/ 4דחיית התנגדות לתוכנית הצ/מק/1-6/61
מרכזשרונים, אליכיןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 266/ 4התנגדות לתכנית שינויים