תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתגמ/ 38/ 1בטל דרך מס' 8. 2. לבטל חלק מהשטח הצבורי הפתוח 2.0 דונם בערך07/11/1957
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 2הרחבת דרכים וקביעת אזור חקלאי18/08/1960
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 2/ 1פרדסיה05/12/1963
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 100הקמת מרתפים באזור מגורים א' בפרדסיה.23/10/1988
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים29/08/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 102פרדסיה -חלוקת אזור המגורים לשני מגרשים,הגדלת מספר יח"ד,שינוי יעוד, בינוי מנחה29/06/2009
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 105קביעת זכויות בניה10/12/2000
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 106הגדלת זכויות בניה17/01/2002
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 108הגדלת זכויות בניה, שינוי קווי בנין16/08/2001
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 111נופי השרון
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 112הגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות (מגורים) מ- % 40 ל- % 5514/09/2003
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 112/ בהגדלת אחוזי הבניה לשטח עיקרי ושרות, קביעת זכויות והוראות בניה -פרדסיה.05/01/2004
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 114שינוי יעוד קרקע למגורים א' מיוחד08/02/2001
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 115חלוקת חלקה 118 לשני מגרשים ובהם 3 יח"ד סה"כ: מגרש 118 א' - מגורים א'07/03/2002
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 117תוכנית הצ/ 3/ 1/ 11727/06/2004
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 118שינוי בתכסית מ- 30 אחוז עד ל- 48.3 אחוז כולל שטחי שרות וחניה.25/01/2006
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 121הוראות בנייה לעליית גג.30/09/2001
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 122הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל: 2 במבנה אחד (יח"ד אחת בקומת קרקע ויח"ד אחת בקומה א'16/06/2003
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 132הגדלת מס' יח"ד מ-1 ל-2, שינוי בקוי בנין לרבות עפ"י הקיים בשטח, קביעת זכויות בנ23/09/2004
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 134הגדלת השטחים העיקריים המותרים, התרת הקמת חניה מקורה, שינוי בקוי בנין.27/03/2006
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 135/ אהסדרת מצב קיים
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 136נופי השרון-פרדסיה, שינוי ביעוד הקרקע מחקלאי לדרכים, מגורים, ש.פ.פ, ש.ב.צ.16/11/2009
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 137נופי השרון - פרדסיה שרונים.16/11/2009
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 143הסדרת כניסות למגרשים (נגישות) והסדר חניה.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 143/ אהסדרת כניסות למגרשים (נגישות) והסדר חניה.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 148פרדסיה צפון הרחבת הישוב הקיים לכיוון צפון.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 151תוכנית הצ/ 3/ 1/ 15116/11/2009
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 152הרחבת שביל גישה
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 16לשנות ייעוד החקלאות מאזור חקלאי למגורים א', א'1 וציבורי פתוח.2.להתוות דרכים26/08/1984
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 16/ אבעלות פרטית - פרדסיה21/11/1991
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 200קביעת הוראות בניה לסככות חניה28/04/1989
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 200/ אחניות ציבוריות
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 22פרדסיה07/10/1982
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 23פרדסיה09/07/1981
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 24להוות דרך חדשה לצורך מתן גישה לאזור הספורט.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 25פרוזדור חשמל28/01/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 26תכ' מס' הצ/3-26/121/07/1983
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 27שינוי מיקום גישה למגרש 2097 .25/03/1982
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 28תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/3-28/106/08/1989
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 29פרטית+שילטון16/06/1983
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 300/ ב/ 1.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 300/ גתכנית מיתאר מקומית מס' הצ/300/1/3ג27/11/1997
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 300/ זחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.21/08/2002
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 31תוספת יח"ד. פרדסיה03/07/1988
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 31/ אתכ' תקנון. מגורים א'. פרדסיה29/03/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 32פרדסיה24/05/1984
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 33איפשור בניית בית דו משפחתי על מגרש בשטח מינימלי של 750 מ"ר.07/02/1985
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 34פרטית+שילטון28/01/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 34/ אלהרחיב קטע דרך ולשנות שטח מגרשים כמסומן בטבלת השטחים בתשריט.07/11/1991
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 35תכנית מס' הצ/3-35/128/01/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 36פרטית20/12/1988
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 37פרטית+שילטון.03/01/1991
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 40/ 1מרתפים30/06/1985
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 41בטול דרך והעתקתהתוואי דרומה, קביעת תוואי לשביל להולכי רגל ושצ"פ והסדרת הצומת
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 42פרדסיה30/08/1987
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 43קו-בניין28/01/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 45.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 46.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 46/ אשינוי יעודים,להשלים ולפרט את התכנית הצ/11/3814/12/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 48תרשם לטובת הציבור זיקת הנאה זכות מעבר ברוחב של 1.20 מ' למקלט הציבורי.23/09/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 50שינוי קו בנין צדדי15/11/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 51מועדון נוער13/12/1990
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 52שינוי זכויות הבניה כדי לאפשר תוספת חניה מקורה, מרפסות מקורות בקומת קרקע24/12/1995
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 53חלוקת איזור המגורים א' לשלושה מגרשים לבנית בית דו משפחתי בכל אחד מהם06/06/1991
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 54לשנות חלוקת מגרש 2131 ולחלק מגרש 2132 ל-2 מגרשים, עפ"י תנאי ת.מ. הצ / 1-3 / 3114/01/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 54/ אשינוי יעוד08/02/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 55הגדלת שטח מגורים מ-140 מ"ר ל-165 מ"ר בהתאם לתכנית בינוי 1:100.16/01/1994
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 56פרטית25/03/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 57חלוקת איזור מגורים א' לשני מגרשים לבנית בית דו משפחתי בכל אחד מהם וקביעת בי28/03/1994
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 58פרדסיה14/01/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 59פרדסיה11/03/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 60אזור לבניני ציבור.16/01/1994
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 63שינוי יעוד משב"צ למגורים א' מיוחד16/12/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 64מעון יום לקשישים.12/02/1996
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 65פרדסיה-בעלות פרטית+שלטון.16/12/1993
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 66.16/03/1997
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 67קרקע פרטית. פרדסיה, מגרש 200418/08/1996
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 68פרדסיה, מגרש 202013/05/1997
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 70פרדסיה16/11/1995
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 73הקמת מועדון נוער.25/01/1996
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 74פרדסיה - בעלות פרטית30/11/1995
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 77מגרש 2124. דו-משפחתי26/03/1998
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 78תכנון כולל10/12/2000
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 81שינוי יעוד מגורים ב למגורים א30/09/2001
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 83.06/01/1998
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 85תכנית נקודתית. מגרש 2080.09/06/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 89תוכנית הצ/ 3/ 1/ 89
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 90שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאיזור לבניני ציבור משולב.20/06/2002
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 91הגדלת מס' יח"ד על החלקה מ-2 יח"ד ל-4 יח"ד עם קיר משותף,09/06/1999
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 93.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 95/ אשינוי יעוד ממגורים א' למגורים א' מיוחד. ג.חלוקת חלקה מס' 127 לשני מגרשי מגורים12/09/2002
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 96.
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 99שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד בו תותר הקמת 3 יח"ד20/08/2007
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ אפרדסיה04/11/1982
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 10לבטל אזור מגורים חקלאי וליעדו כאזור מגורים א', אזור לבניני צבור15/11/1979
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 11לתקן סעיף הרישום.20/10/1977
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 12התוויית שבילים, ביטול דרך קיימת והרחבת דרך קיימת. ביטול אזור לבניני ציבור22/05/1977
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 13לשנות את הוראות הבניה באזור מגורים או באופן שיתאפשר רישום המקרקעין14/07/1977
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 14לשנות את חלוקת המגרשים,הרחבת קטע דרך וביטול קטע דרך.21/02/1980
מרכזשרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 38/ 15תוכנית הצ/ 38/ 1510/09/1979