תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 22ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית הצ/ 210/1/5 תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 23ערר על החלטת הוועדה המחוזית לדחות את ת. הצ/210/1/5
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 38ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית הצ/ 5/ 1/ 247 - תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתגמ/ תמ/ 27ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות והרחבת דרכים קיימות.22/08/1957
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונד31/01/1983
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 1חלוקת חלקות לבנית בתי מגורים באזור הפיתוח והמגרשים לבניינים ציבוריים.17/06/1954
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 1/ 1התווית דרכים,הרחבת דרכים קיימות,ביטול דרכים ושצ"פ,קביעת שטח לשב"צ וחזית מסחרית19/08/1971
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 1/ 2שינוי גבולות מגרשים והתווית דרך חדשה06/12/1973
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 107שינוי ייעוד של החלקה ... משטח חקלאי לשטח מיוחד.....
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 11הוד השרון - נוה עובד13/09/1962
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 11/ 1חילוק שטח מחדש, שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 11/ 2לחלק את השטח מחדש לצרכי שכון, לשנות את השטח הצבורי הפתוח למגרש לבנין צבור02/07/1964
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 11/ 3לבטל חלק מאזור בניני צבור ולהקצאתו לאיזור מסחרי.12/10/1967
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 137הרחבת דרכים קיימות, ופתיחת דרכים חדשות.15/06/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 148תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 15/ 1קביעת הוראות בדבר הפקעה של הדרך.18/02/1971
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 155שינוי ייעוד מחלקה חקלאית לאזור מגורים א' והרחבת דרך.13/04/1978
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 20.02/10/1963
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 20/ 1התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים קיימות ושבילים קיימים.09/06/1966
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 20/ 2להתוות דרך חדשה02/06/1974
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 20/ 3תוכנית הצ/ 20/ 303/02/1977
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 26/ 1ביטול חלק מגבולות החלוקה הקיימת וחלוקת השטח מחדש28/08/1969
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 26/ 4הגדלת אחוזי בניה ושינוי קו בנין10/06/1982
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 27/ 3להתוות דרך חדשה.08/09/1977
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1שינוי תוכ' קודמות, כולל דרכים ויעודי קרקע12/10/1967
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונד17/10/1991
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 100הקמת מרתפים באזור מגורים א' תל מונד.29/10/1989
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 100/ אתכנית מרתפים07/09/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 102קביעת תוואי דרך משולבת ע"י שינוי יעוד מדרך לדרך משולבת ולאיזור מגורים א'.20/06/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 103/ אשינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות04/09/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 104שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.11/07/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 106תחנת תדלוק.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 106/ אתחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 107תכנון כולל05/06/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 108שינוי ייעוד משצ"פ למגורים וצרוף השטח למגרשי המגורים הקיימים.19/12/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 109שינוי יעוד ממגורים א' ל-ב'21/06/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 115קביעת תואי דרך משולבת והרחבתה ע"י: שינוי מש.צ.פ. לדרך משולבת,מש.ב.צ למשולבת.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 119שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א07/06/1998
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 120קרקע פרטית07/06/1998
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 122לאפשר גישה לרכב ביח"ד אחוריות מאושרות במגרשימגורים א'19/09/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 124/ אהגדלת מס' יחידות דיור, שינוי יעוד29/08/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 128שינוי יעוד ממסחרי למגורים11/07/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 128/ אלשנות יעוד מגרש 2066 מאזור מסחרי ומאזור ש.פ.פ לאזור מגורים סה"כ 2 יח"ד .26/08/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 13תל מונד16/11/1984
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 130תכנון מחדש11/04/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 130/ אחלוקת מגרש 2073 לשני מגרשי מגורים וקביעת זכויות בניה לשני יח"ד.25/01/2006
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 133.06/11/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 139בעלות פרטית. תל מונד31/01/1989
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 139/ אביצוע "חלקה חדשה" על פי טבלאות הקצאה.18/03/1993
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 139/ בתל מונד, מגרשים 20422017 ,20/11/1997
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 139/ דשינוי ביעודי קרקע24/09/2009
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 14תל מונד07/10/1982
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148תוכנית מפורטת מס' הצ/5-148/129/08/1985
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ א.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ ב.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 148/ ד.11/06/2012
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 158ממגורים א' מיוחד ומש.צ.פ. לדרך משולבת ולמגורים א' .24/09/2009
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 16תל מונד26/08/1984
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 163שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים למטרת השלמת מגרש.16/06/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 169תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 17תל מונד - בעלות פרטית +שלטון03/03/1983
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 171הגדלת מס' היח"ד בחלקה 16 במבנה דו-משפחתי . סה"כ מ-5 יח"ד ל-6 יח"ד בשטח18/05/2005
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 173/ אשינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.26/12/2007
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 178איחוד וחלוקה בהסכמה, הסדרת דרך גישה משולבת שינוי יעוד מא' מיוחד לא' חלוקת מגרש08/01/2009
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 181בנית מתקני ביוב.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 182תוכנית הצ/ 5/ 1/ 182
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 183תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 19תל מונד בעלות פרטית.04/11/1982
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 195שינוי יעוד משטח מבנה צבור לשטח מסחרי,קביעת הוראות בניה ופתוח,שינוי בקו בנין צד05/02/2006
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 2איחוד וחלוקה מחדש של חלקות: ,135 ,91 92, 93 ,178 179 - בהסכמת הבעלים01/03/1989
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 2/ אאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים.(תיקון גבולות). שינוי מאזור מגורים א לאזור ב20/05/1990
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 200קביעת הוראות בניה28/04/1989
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 200/ אתכנית לחניה.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 201שינוי מזכות מעבר ציבורית למגורים א,ללא שינוי בזכויות,תוספת לשטח הבניה,שינוי בק03/03/2009
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 202הפקעת זכויות מעבר לצנרת מים, תל מונד.24/07/2005
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 203שינוי יעוד קרקע למסעדה + שימור "בית הלורדים".
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 204משרותי דרך ומאזור חקלאי ל:מסחר,תעסוקה,שרותי תיירות,מרפאות ושרותי דרך.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 205הרחבת דרך ע"י שינוי ממגורים א',שינוי מדרך למגורים א',שינוי קוי בנין,הגדלת % בנ28/11/2005
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 208/ אשינוי מש.צ.פ. המשמש לגינון,תחנות טרנספורמציה, לש.צ.פ. המשמש לחניות,ספורט קאנטר
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניה24/04/2012
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 211שינוי קווי בנין,הגדלת מס' יח"ד,תוספת לשטח בניה עיקרי ולשטחי שירות.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 212שינוי בקוי בנין,תכסית והוראות,תוספת לשטח עיקרי ולשטחי שרות,שינוי מש.צ.פ לדרך
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 219איחוד וחלוקה חדשה בהסכמה, שינוי מש.צ.פ. וחקלאי למגורים וש.צ.פ.26/02/2007
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 22קביעת הוראות בניה לצורך תוספת למגורים במסגרת פרויקט שיקום שכונות26/08/1984
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 220תוכנית שינוי מתאר תוספת יח"ד26/11/2009
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 223הסדרת נגישות.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 225רח' הדקל פינת הסביון, תל מונד.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 227שינוי ממסחרי למגורים ודרכים ומשטח למבנה ציבור למגורים ודרכים.17/09/2008
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 229תוספת זכויות בניה בבית אהובה עטר בתל מונד.14/06/2012
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 23עמידר. תל-מונד10/02/1983
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 237אזור תעסוקה - מערב תל מונד.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 239/ ארישום בנה ביתך
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 244שינוי יעוד מחקלאי למגורים בחלקה של שלמה פרי משרד עו"ד-חברה לנאמנות ואחזקות בע"
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 247שינוי יעוד למגורים, תל מונד.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 251משפחת בכר תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 264גוש 7789,חלקה 21, מגרש 2074 ב'.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 265איחוד וחלוקה והגדלת צפיפות
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 270מסחר ברחוב הדקל
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 275חלקה 57, רח' הצבר תל-מונד