תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמז/ 06/ 437/ 4אי החלטה בבקשה להיתר עקב אי המצאת אישור משרד הבריאות
מרכזמזרח השרון, זמרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמז/ 06/ 438/ 4דחיית בקשה חוזרת להיתר לגדר
מרכזמזרח השרון, זמרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהמז/ 08/ 223/ 4התנגדות לתכנית מש/ 1-8/ 101
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 417בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 442תכנית אב לביוב - זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתממ/ 737תכנית מס' ממ/73712/11/1970
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 10שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 101בועה מסחרית אבת'אן
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 104הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109חאמד.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109/ אחאמד
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 112תכנית מפורטת לחלק ממתחם 2 - ימה מערב.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 118/ אימה - שכונת נאסר
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 12/ 1שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 123אזור תעסוקה ותחנת תדלוק ביר-אלסיכה - זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 125וליד ח'טיב
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 126שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 בחלק מחלקה 13
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 132ביר אלסכה - זמר צפון
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 19.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 2חלוקת החלקה למגרשי בניה, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 21שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאיזור חקלאי01/09/1998
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 23.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 24.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 25.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 28.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 31קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים25/09/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 36.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 44שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 46שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 47שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 48מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 49שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 51שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 52ימה-שכונת סורה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 55שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 56שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים,דרכים משולבות ומגורים א',רישוי מבנים קיימים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 58שינוי מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 חלק מחלקה 14.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 64שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א' לדרך לשצ"פ ולשביל
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 69שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 72אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 73שינוי לחקלאי מיוחד שתותר בו:משתלה,פינת חי,משרד,מחסנים,מקלחות ושרותים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 77שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 78תוכנית מש/ 8/ 1/ 78
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 81דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.10/08/2011
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 85לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 9תוכנית מש/ 8/ 1/ 9
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 90בית מגורים בראס אבו חסאן.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 102הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.09/11/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 124הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.13/09/2012
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 130ביראלסיכה מזרח- הקטנת קווי בניין
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 32.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 62חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים30/06/2005
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 70שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.26/02/2009
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 91אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 92מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 94הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.28/05/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 97הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין.02/10/2008
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 10שמוש חורג חצר חניה למשאיות.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתעח/ 105שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חנוך22/07/1971
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתעח/ 305תכנון מחדש30/06/1985