תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 132ביר אלסכה - זמר צפון
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 24.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 64שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 124הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.13/09/2012
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 94הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.28/05/2008