תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 417בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 442תכנית אב לביוב - זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109חאמד.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 44שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 49שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 56שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים,דרכים משולבות ומגורים א',רישוי מבנים קיימים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 72אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 73שינוי לחקלאי מיוחד שתותר בו:משתלה,פינת חי,משרד,מחסנים,מקלחות ושרותים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 77שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 78תוכנית מש/ 8/ 1/ 78
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 81דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.10/08/2011
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 102הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.09/11/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 62חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים30/06/2005
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 92מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 10שמוש חורג חצר חניה למשאיות.