תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 104הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 31קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים25/09/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 48מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 85לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 70שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.26/02/2009