תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות ת. שד/ מק/ 524/ 18 מושב חגור
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתגמ/ 524לא צויינו מטרות בהוראות12/02/1959
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 02/ 308/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 02/ 309/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 280/ 4דחיית בקשה עקרונית לאישור פתח יציאה לגג כשטח שירות
מרכזדרום השרון, חגורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 12/ 027/ 4הצבת אנטנה
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתמשמ/ 69שד18/04/1988
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 170לקבוע הוראות בניה לבניני משק חקלאי באיזור שיעודו חקלאי23/09/1999
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 1חגור- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 10שינוי יעוד קטע מחלקה 37 מגרש 108 מחקלאי למגורים לבעלי מקצוע.20/06/1996
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 11המרת קרקע של מגרש מס' 102 למגורים לבעלי מקצוע - לארבעה מגרשים לבעלי מקצוע.17/04/1997
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 12המרת קרקע למגורים א', דרכים, שטח לבניינים ציבוריים26/12/1996
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 12/ 1המרת קרקע חקלאית למגורים א' ולדרכים21/12/1998
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 13שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ואיזור חקלאי לאזור מגורים א'.21/08/2002
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 14שינוי יעוד מחקלאית למגורים25/07/2000
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 15שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע ואזור חקלאי לאזור מגורים א'.19/12/2002
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 16שינוי יעוד מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מגורים א'.31/07/2003
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 2חגור- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 4ביטול ושינוי תוכניות מפורטות קיימות בשטח התכנית.19/07/1984
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ 524/ 8לאשר קווי בנין קיימים ולאפשר בנייה במגרש19/12/1991
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ מק/ 524/ 14ישוב חגור23/02/2000
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ מק/ 524/ 19ישוב חגור - שינוי חלוקת שטחי בניה01/07/2003
מרכזדרום השרון, חגורתוכניתשד/ מק/ 524/ 26הסדרת קווי בנין לפרגולה.14/02/2008