תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1484שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א