תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, ניריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 113/ 4ערר על דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזדרום השרון, ניריתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 03/ 172/ 4ערר על התנגדות באופן חלקי לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 12תוספת זכויות בניה, מגרש 153
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 2תיאום שטח פתוח,רשום קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים,קביעת מערכת דרכים17/06/1986
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 2/ אקביעת חלוקה חדשה,שינוי יעוד קרקע וקביעת זכויות בניה.19/02/1989
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 5יעוד שטח לשכונת מגורים ל-99 יח"ד ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזוור מגורים א'.19/12/1996
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ מק/ 1003/ 11שינוי קווי בנין.03/03/2008
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ מק/ 1003/ 5/ 1נירית - איחוד וחלוקה של מגרשים22/07/2004
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ מק/ 1003/ 6שינוי קו בנין25/02/2001
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ מק/ 1003/ 8ישוב נירית - שינוי בקוי בניה07/07/2003
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ מק/ 1003/ 9שינוי קו בנין אחורי, קביעת גובה22/02/2005