תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, ניריתתוכניתשד/ 1003/ 12תוספת זכויות בניה, מגרש 153