תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזדרום השרון, גת רמוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםדש/ 07/ 496/ 4בקשה להיתר בניית בית מגורים+ 2 יח' דיור + בריכה
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340ליעד קרקע לחקלאות, למגורים בחלקות א' של נחלה ובחלקות מגורים "לבעלי מקצוע"24/06/1990
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 1שינוי יעוד מאזור כפרי למחצה לאזור חקלאי למגורים בחלקה א' של הנחלה25/10/1987
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 10תוכנית שד/ 1340/ 10
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 13תוספת זכויות בניה + שינוי קווי בנין ? חלקה 96 במושב גת-רימון08/11/2010
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 14מתחם מגורים מצפון לכביש מכבית,שינוי מחקלאי למגורים ג, ש.צ.פ. וכבישים.
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 2ליעד קרקע לחקלאות ולמגורים בחלקות א' של נחלה ובחלקת מגורים ל"בעלי מקצוע"30/04/1991
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 1340/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים בעל מקצוע, איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.21/12/2000
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 316גת רמון אין מטרות בתוכנית05/07/1951
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ 905קביעת אזור חצי חקלאי, חקלאי ובנייני ציבור.25/06/1979
מרכזדרום השרון, גת רמוןתוכניתשד/ מק/ 1340/ 6איחוד וחלוקה של מגרשים29/04/2004