תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, בת חפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעח/ 03/ 702/ 4קביעת תנאים לדיון בבקשה לתוספת חצר שירות
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 10מחסנים בחצרות הבתים22/07/2004
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתעח/ מק/ 151/ 8שינוי קוי בנין19/08/2004
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 4דרך מס' 5714 בחציית דרך מס' 6(בת חפר)10/02/2003
מרכזעמק חפר, בת חפרתוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 6תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לדרך מילוט לבת-חפר-גשר מעל דרך מס' 628/10/2004