תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159מושב שילת27/01/1983
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 11תוכנית גז/ 159/ 1106/04/2003
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 19אזור תעשיה מלאכה ותעסוקה - שילת
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 3כביש שילת בית אריה.29/10/1989
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילת09/10/1997
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 171מושב שילת05/06/1986
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 16העברת עיקרי על קרקעי ממגרשים ללא שינוי בזכויות הבניה הכוללות, שינוי קו בנין.22/12/2004
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 20איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 21איחוד ללא הסכמת הבעלים,שינוי בקו בנין הקבוע,שינוי הוראות בדבר גובה בנין
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 23שינוי של קו בנין הקבוע בתכנית,שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.19/11/2007
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 24מושב שילת-הרחבה צפון מערבית,איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.07/02/2008
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 9תכנון כולל08/05/1997
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ 159/ 27הגדלת שטחי ציבור לדרך לשיפור התנועה בא.ת. שילת
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 12/ אא.ת. שילת, מגרשים 15 ו - 402.
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 12/ בא.ת. שילת , מגרשים 15,402 - איחוד חלוקה.02/08/2012
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 25א.ת. שילת , מגרש 9.17/05/2010
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 27הגדלת שטחי ציבור לדרך לשיפור התנועה בא.ת. שילת
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 30מגרש 258 - שינוי קו בנין צדי.22/02/2012
מרכזחבל מודיעין, שילתבקשה ועדה מקומיתחמ/ ש/ 7בקשה לשמוש חורג מתעשיה למסחר
מרכזחבל מודיעין, שילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 262/ 4סירוב שינויים ותוספת מבנה תעשייה