תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, יד חנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 614שדרוג מט"ש יד חנה
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתמשמ/ 23שינוי משבצות חקלאיות29/01/1987
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 103תוכנית מפורטת28/02/1952
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים והפונקציות של המשק04/11/1971
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 1כנון מחדש והתאמה למצב קיים,תכנית מוגשת בהתאם ובכפיפות להוראות תכנית המתאר12/06/1988
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ במ/ 151יד חנה06/02/1992
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ במ/ 151/ 1יד חנה ישוב קהילתי.16/02/1995
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ מק/ 151/ 3יד חנה28/04/1999
מרכזעמק חפר, יד חנהתוכניתשגפ/ 103יד חנה קיבוץ26/11/1951