תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15בטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.23/01/1977
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 1קביעת אזור למבני משק ואזור ספורט. טול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.04/05/1975
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 2שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים,קביעת הוראות שמוש בקרקע ותקנות בניה.15/02/1979
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 3שינוי גבולות,קביעת יעדים ואזורים,ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות04/06/1981
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 4שינוי יעוד קרקע מבניני משק לאזור מגורים ושטח פרטי פתוח.20/10/1983
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 15/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לתוספת לאזור תעשייה.24/05/1988
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18לקבוע - אזור מגורים, אזור בניני חברה, אזור בניני משק, אזור תעשיה שפ"פים28/11/1963
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ 18/ 3השלמת תקנון לגבי חממות בקבוצת שילר16/09/1976
מרכזשורקות, ברנר, גן שלמהתוכניתבר/ מק/ 15/ 12מועצה אזורית ברנר - דרך מקומית.28/06/2012