תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק חפר, צוקי יםתוכניתעח/ מק/ 3/ 23צוקי ים שינוי הוראות בדבר קוי בנין.03/03/2008