תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית439/ 8023/ 7בקשה להיתר לשימוש חורג
תל-אביברמת השרוןבקשה ועדה מקומית440/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג- מסעדת שיפודי ציפורה רמת השרון
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 03/ 5131מתן היתר בתנאים לרישוי לשילוט קיים
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 05/ 5387בקשת המשיבה לקבלת כתב שיפוי
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 07/ 5218בקשה לבניית בית אריזה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5163סירוב מתן היתר לבקשה לבניית מבנה יביל- מחסן חדר תרומות לילדים במצוקה
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5357סירוב מתן היתר לבקשה להקמת אתר תקשורת