תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 06/ 5095בקשה להניית בית חד משפחתי ובריכה