תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביברמת גן, אפעל-מרכז סמינריוניתוכניתתממ/ 174איתור שטחים אשר ישמשו את צרכי הסימנר הרעיוני של הקבוץ המאוחד