תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלנושאהסמכת וועדת שימורהסמכת וועדת שימור למבנים בתחום מקוה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלנושאהסמכת ועדת משנה אקביעת עקרונות לטפול בהיתרי בניה בתחום מקוה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלנושאועדת שימור למבנים בתחום שועדת שימור למבנים בתחום מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלנושאמקווה ישראל- הסדרת מבניםמדיניות להסדרת מבנים בשטח הגלילי בתחומי ביה"ס מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 09/ 001חוות סוסים טיפולית מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 12בקשה להיתר הריסת מבנים לצורך הקמת בית ספר מקיף מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 13בקשה להיתר למבני כיתות ומרכז מדעים לביה"ס הממלכתי מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 11/ 14בקשה להיתר הקמת בי"ס ממלכתי דתי- מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 08גידור דרום מזרח מקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלבקשה ועדה מקומיתרש/ 12/ 09חוות סוסים טיפולית במקווה ישראל
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלתוכניתתגפ/ 520/ א/ 3תוספת שימושים במתחם שער ירושלים מקווה16/12/2010
תל-אביבגלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, מקווה ישראלתוכניתתגפ/ 600/ 77רשימת שימור אתרים בשטח מקווה ישראל