תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 115שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - רח' הרצל
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6044-6027התנגדות להצבת אנטנת מירס על גג מבנה קיים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6047התנגדות להצבת אנטנת מירס על גג מבנה קיים (הפרטים בתיקים: אפ/ 07/ 6044-6027)
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאפ/ 07/ 6067ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6068התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר