תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 23שינוי לתכנית מתאר מכון טיהור בפארק ירוחם09/08/2000
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 24מרכז ספורט ירוחם26/06/2003
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 26/ אהרחבת אזור התעשיה ירוחם21/10/2010
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 27פארק ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 28מבנה ציבור ירוחם23/01/2003
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 29מדרשת ביחד שכונת אלי כהן - ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 31מוקד תיירות ונופש פארק ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 32מגרש 313 מעגל הזוגן 1451/2 ירוחם24/04/2012
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 107/ 33מגורים ב', מבנים ומוסדות ציבור, שכונת אלי כהן22/08/2012
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 121קביעת זכויות בניה בשכונות הותיקות ירוחם02/04/2001
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 121/ 1שטח לבנייני ציבור ( מגרש 88) ירוחם10/11/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 122תכנית מתאר ירוחם16/12/2010
דרוםירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 2הסדרת זכויות בניה בשכונת נווה העמק07/10/2010
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 48מתנ"ס שכונת האשל
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 56מבנה ציבור - שכונת אלי כהן ירוחם04/09/2003
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 57חלוקה מעודכנת של גבולות מגרשים - שכונת אלי כהן - ירוחם07/09/2004
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 58מגרש 131 - שכונת נווה נוף ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 59שכונה מרכזית - איחוד וחלוקת מגרשים - ירוחם28/06/2007
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 60מבנה לעמותת במדב"ר24/04/2006
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 61הסדרת שכונת מגורים קיימת - ירוחם24/03/2010
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 62שכונה צפונית ירוחם - תשתיות חשמל ושטחי בניה לתחנות טרנספורמציה - ירוחם25/07/2006
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 64מגורים במגרש 64B רחוב ההגנה 64/2 שכונת נאות הדר - ירוחם10/04/2011
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 65רח' יסמין 351 נאות הדר ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 104/ 6התווית דרך גישה למתחם מפעל "פינציה"23/09/1999
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 118שכונת הגבעה - ירוחם07/03/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ 03/ 120שינוי בזכויות בניה ל- 28 מגרשים מגרשים בודדים מיעוד מגורים א' צמודי קרקע30/03/2000
דרוםירוחםתוכנית26/ במ/ 79שכונה צפונית
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 118/ 1איחוד מגרשים ציבוריים מס' 925 ו- 928 והחלפת מיקומם שכונת הגיבעה
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2001/ 1רחוב ברונשטיין - ירוחם17/01/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2001/ 2שינוי קו בניין - ישיבת הסדר ירוחם10/01/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2001/ 3שינוי קו בניין - ישיבת הסדר ירוחם10/01/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2002/ 2שינוי קו בניין - מפעל מתכת בראנד24/09/2003
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2002/ 3שינוי קו בניין - בנה ביתך ירוחם04/09/2002
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2002/ 4שינוי קו נביין - היפר נטו ירוחם12/08/2003
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2003/ 1שינוי קו בניין למפעל פיניציה - ירוחם07/02/2005
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2004/ 1מגרש 25 א' - אזור תעשיה - ירוחם25/11/2008
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2004/ 4שינוי קו בנין צפוני מ- 5 מ' לקו בנין 0 - ירוחם
דרוםירוחםתוכנית26/ מק/ 2010/ 2מגרש 1261 A ברח' נחל ממשית 2 ירוחם
דרוםירוחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיר/ 10/ 6053בקשה להיתר לשימוש חורג ממבנה ציבור למסחר