תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית31/ 02/ 305/ 88תחנה ובריכות בית קמה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית31/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי שדה גדול בית קמה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 1תכנית מיתאר - מתחם צומת קמה30/06/1994
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 26תחנת תידלוק ליד בית קמה20/02/2000
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 42מפעל קמדע קיבוץ בית קמה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 02/ 305/ 64מאגר מים לשפד"ן איזור בית קמה דבירה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117קיבוץ בית קמה08/05/1980
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117/ 2שכונת מגורים - בית קמה08/06/2003
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117/ 3צומת בית קמה מגרש מס' ב
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 207צומת בית קמה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 207/ 1צומת בית קמה02/08/1979
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ מפ/ 1025מתקן פוטו וולטאי קיבוץ בית קמה07/03/2012
דרוםבני שמעון, בית קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 07/ 6103בקשה לתיחום גובה מחסן ופתרון לאיוורור חצר אנגלית
דרוםבני שמעון, בית קמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6021בקשה למתן טופס 4 לבית מגורים פרטי