תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 1קיבוץ גלאון01/05/1996
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 3קיבוץ גלאון - הסדרת המצב הקיים - שקמים
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 4הרחבת אזור מבני משק - גלאון
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 5גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 214309/08/2012
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ אתכנית מפורטת - קיבוץ גל - און
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי גלאון
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מק/ 2143גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכניתד/ 446/ אזיתא - תחנת קליטה09/09/1965