תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןתוכניתממ/ 8010שינוי אזור פיתוח לפי R/6 לאזור מגורים א' ש.צ.פ ודרכים
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 27קביעת שטח עבור מתקן הנדסי
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 472/ 2/ אשפוץ מבנים מסחריים,בניית חצרות משק,סילוק המשחטה,השצפ הסמוך במזרח יועבר למועצה.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 12/ 1שינוי בחלוקת המגרשים וקביעת קווי בנין.02/10/2008
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 28חלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים27/11/2003
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 29איחוד וחלוקה בין דרך לבין מגורים26/03/2008
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 51/ 2חלוקה חדשה של מגרשים בן שטח לבינייני ציבור לשטח ציבורי פתוח.05/08/2008
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 51/ 3שינוי הוראות בינוי במגרש 204.02/12/2010
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 51/ 5שינוי קו בנין אחורי - נחלת התיכונה.16/01/2012
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 53/ 4נחלת יהודה דרום- הרחבת דרכים16/06/2011
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 59תכנית שינוי בינוי הגדלת מס' יח"ד .18/08/2009
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 59/ 3תכנית איחוד וחלוקה - ""נחלת מערב".
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 8004/ 7גבעת הכורכר,החלפת יעודים בין מגרשי המגורים לשטח הבניה הציבורי.28/05/2008