תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנס ציונהערר על החלטת ועדת מחוזית11/ 50ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית נס/ 136/ 3 - מתחם השוק
מרכזנס ציונהערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 24ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית מס' נס/ 240/ 1- קריות חינוך בית ספר מקיף
מרכזנס ציונה, רחובות, שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמח/ 145/ אדרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.03/03/2005
מרכזנס ציונה, רחובותתוכניתמח/ 173קטע מ"כביש רוחב מזרחי" נס ציונה רחובות.31/03/2011
מרכזנס ציונהתוכניתמח/ 174תוכנית מח/ 17413/10/2009
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1תוכנית מתאר מקומית נס ציונה10/09/1942
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/102/11/1972
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 1/ אשינוי הוראות לגבי מתן היתרים לבניני ציבור .10/07/1980
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 2לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.27/02/1992
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 2/ אהוראות בדבר הקמת מרתפים.03/12/1995
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 2/ בשינוי גובה המרתף והחלונות באזורי מגורים א'.20/10/2003
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 8הוספת שמושים מותרים בש.צ.פ. ודרכים וזאת תוך מניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1/ 9"בריכות שחיה"
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 100תכנית מתאר מקומית מס' נס/100
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 101/ 1תכנית מתאר מקומית מס' נס/1/101
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 105/ 2שינוי יעוד שטח חקלאי לדרך מוצעת,לצורך קביעת כניסה נוספת לשכונת טירת שלום.01/10/2003
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 105/ אלאחד ולחלק חלוקה חדשה את הקרקע ללא הסכמת בעלים.29/07/1997
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 106/ אהגדרת השימושים והתכליות לבניה13/08/1997
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 107שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים בצפיפות ברוטו כ-3.5 יח"ד לדונם ולשטחים ציבוריים.04/03/1990
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 108שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח לתעשיה וקביעת הוראות בניה בתחומי התכנית.28/03/1994
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 11/ אהתווית דרכים חדשות, הקצבת שטחים למגרשים צבוריים ולשטחים פתוחים ציבוריים.27/08/1959
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 112תחנת שאיבה מרכזית לביוב17/12/1989
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 113תכנון דרכים, חניות ושטחים ציבוריים פתוחים ומבני ציבור.28/01/1993
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 115התווית דרכים באזורים הידועים בשם "קרית התרבות" וה"קניותר".23/01/2008
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 116.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 118/ 4/ אחלוקת מגרש, שינוי בקווי הבניה המותרים ושינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח צבורי05/09/2000
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 118/ 7מאזור מגורים א' למגורים ב', שינוי במס' יח"ד חלוקה לשני מגרשים.25/06/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 118/ 8תוספת שטחי שירות עבור מחסנים דירתיים.20/11/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 119התווית דרכים ושינוי יעודן משטח חקלאי לדרכים, קביעת הוראות בדבר הפקעת דרכים.19/09/1996
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 119/ 1לקבוע את השמושים והוראות הבניה בשטחים המיועדים לספורט, נופש ובידור פרטיים.19/09/1996
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 119/ 5אזור ספורט ונופש כפרי
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 119/ 6שדרת הוושינגטוניות.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 120שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע לשימושיםהבאים: מגורים מסחר.05/10/2000
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 121/ Rתוכנית מנדטורית מאושרת25/01/1945
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 121/ אהקמת שכונת מגורים חדשה בשטח התכנית, כולל התשתיות והשרותים הנדרשים לתפקודה.23/09/2004
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 121/ א/ 1מבנה ציבור ברח' משה לרר 29
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 122תוכנית מנדטורית שאושרה10/08/1944
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 122/ 1לפתוח דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות ולבטל קטעים של דרכים קיימות.10/12/1970
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 123הרחבת פארק המדע.05/11/2002
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 123/ אקרית ויצמן - הרחבת פארק המדע.29/03/2005
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 123/ בהרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.07/03/2010
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 124יצירת שכונת מגורים וקביעת שטחים למטרות ציבור.20/03/2008
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 125/ 1תוכנית נס/ 125/ 1
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 125/ 1/ אקביעת זכויות בניה,הסדרת מערכת התנועה וצרוף דרך שמשנה יעודה למגורים לחל' המגורי
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126/ 4"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126/ א"לב העיר מערב"24/04/2012
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 126/ ב"לב העיר מזרח"
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 128תעשיה עתירת ידע - מרכז העיר20/12/2005
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 129/ 10"מרתפים בשכונת מליבו"01/05/2012
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 129/ 4החזרת זכויות בניה במגרשים למגורים למצב זכויות הבניה שלהם ב-נס/במ/129.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 13לחלק את הקרקע למגרשי מגורים ולהתוות דרכים חדשות.01/12/1955
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 131בניית 206 יחידות דיור בבנייני מגורים בני 5 עד 8 קומות (לרבות קומת קרקע).07/07/2005
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 131/ 1"בית סלוביץ"
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 131/ 3מגרש בית בוקסר ומגרש פיילר.05/08/2010
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 132נס ציונה, צפונית לטירת שלום
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 132/ 2תוכנית נס/ 132/ 2
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 132/ אנס ציונה, צפונית לטירת השלום05/07/1999
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 132/ א/ 4תוספת שטח עיקרי לדירות לצורך תכנון דירות מרווחות.05/01/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 134הקמת שכונה חדשה,קביעת שטחים למבני ציבור, ש.צ.פ.השלמת מערך הכבישים.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ 1.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ 4שינוי מש.ב.צ. למגורים ג', ש.פ.פ, ש.צ.פ. ודרך20/11/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 136/ אטיפול שיקום ושחזור מבנים קיימים,עיצוב חזיתות המבנים,קביעת הנחיות בינוי.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 137שינוי יעוד מתעשיה וחקלאי לתעסוקה ולתעסוקה מיוחד.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 138שינוי יעוד מאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית לאזור מגורים ג' מיוחד + חזית מסחרית20/11/1994
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 139קביעת מגרשים חדשים למוסדות ציבור ושטח ציבורי פתוח.12/01/1995
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 143שינוי יעוד קרקע, קביעת יעודי קרקע וקביעת זכויות בניה וקווי בנין.25/10/1990
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 144הרחבת פארק תעסוקה נס ציונה
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 145/ 3תכנון פארק לתעשיה עתירת ידע מצפון לפרק המדע הקיים.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 145/ אתוספת זכויות בפארק המדע.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 146/ 1שינוי יעוד ממבני ציבור ושצ"פ למגורים א216/08/1999
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 15לחלק את הקרקע הנ"ל להתווית דרכים, לבטל דרכים קיימות, להקצות מגרשים14/12/1958
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 15/ 2שינוי בקו בנין צדדי05/08/1982
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 151שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים א', לשטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ולדרך.08/06/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 155.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 16מטרת התכנית לא רשומה בתקנון.23/06/1960
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 160תוכנית מנדטורית מאושרת23/08/1945
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 160/ 1תחנת משנה של חברת החשמל לישראל בע"מ
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 164תוכנית מנדטורית מאושרת23/10/1947
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 168תוכנית מנדטורית מאושרת21/02/1946
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 176/ אשינוי יעוד החלקה מ-אזור מגורים א-3 ל-אזןר מגורים א2 ושינוי זכויות בניה.07/09/2004
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 177תוכנית מנדטורית מאושרת08/08/1946
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 177/ 3אחוד המגרשים, פתיחת דרך, להפוך שטח ציבורי ירוק לאזור מגורים .12/05/1955
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 177/ 4שנוי יעוד משטח צבורי פתוח לאזורי מגורים, מסחר ושטח פרטי פתוח.11/11/1965
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 18לחלק את הקרקע הנ"ל למגרשים חקלאים ומגורים,למגרשים לבנינים ציבוריים,שטחים פנוים27/08/1959
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 18/ 3שינוי יעוד של קרקע כמפורט בתשריט
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 180תוכנית נס/ 180
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 19הגדלת שטח פרטי פתוח רצוף ע"י ביטול שביל ומגרש צבורי והלפת מגרשים.08/01/1959
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 191/ אשינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד.13/02/2003
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 1999/ 1שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה עתירת ידע, אזורמרכז ספורט,אזור מרכז תעסוקה31/12/1991
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 2/ 3קביעת שטח לאזור מלאכה תעשיה זעירה, התווית דרכים חדשות, הרחבת דרכים קיימות.11/01/1968
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 2/ אקביעת שטח לאזור מלאכה תעשיה זעירה; התוית דרכים חדשות; הרחבת דרכים קימות.29/01/1959
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 20/ 7/ 4חיבור תחבורתי בין שכונות מגורים.24/12/2006
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 20/ 7/ 6מבנה ציבור רח' השופטים
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 200קטע כביש מאסף מרכזי נס-ציונה רחובות.
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 200/ אקטע מערבי מ"כביש רוחב מרכזי" נס- ציונה
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 202פינוי בינוי למתחם הבנים.14/06/2012
מרכזנס ציונהתוכניתנס/ 203/ אמשפחת אברמוביץ-שינוי יעוד