תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותישות כללית02/ המ/ 8בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכניתרח/ 950
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 4על סרוב תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"חשפ לגבי תכנית רח/ מק/ 2111/ 3/ א תחנת תדלוק ברחובות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 26ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר את תכנית רח/ 2200 גן הפקאן
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 29רח/ 2114/ א שטח תעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ודרך 411
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 338/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק התכנון והבנייה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 40ערר על החלטת ו. מחוזית לדחות את תכנית רח/ 2010/ 22 - ש.צ.פ מבנה לשימור
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לתכנית רח/ 1000/ א/ 26 - שמוש במבנה קיים-רחובות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 21ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית רח/ 1000/ א/ 25 - "נווה אדר"
מרכזרחובותערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 22ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית רח/ 1000/ א/ 25 - נווה אדיר
מרכזרחובותערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 1ערר על החלטת וולחו"ף לתכנית רח/ 2111 - כביש עוקף רחובות
מרכזרחובותתוכניתבר/ 83קביעת אזור לחקלאות, ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשות, והרחבת קיימות.27/05/1965
מרכזרחובותתוכניתבר/ מק/ 417/ 12/ 1הקטנת קו בנין אחורי לפרגולה28/06/2006
מרכזזמורה, יבנה, רחובות, שורקותתוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 14028/10/2002
מרכזנס ציונה, רחובות, שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמח/ 145/ אדרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.03/03/2005
מרכזרחובות, שורקותתוכניתמח/ 145/ ביעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,25/06/2006
מרכזזמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
מרכזנס ציונה, רחובותתוכניתמח/ 173קטע מ"כביש רוחב מזרחי" נס ציונה רחובות.31/03/2011
מרכזרחובותתוכניתמח/ 188תחנת משנה לחשמל "רחובות צפון".
מרכזרחובותתוכניתמח/ 237"תשריט לדרך" -דרך מס' 423 בקטע עוקף לעוקף מזרחי רחובות.
מרכזרחובותתוכניתממ/ 569/ אחלוק קרקע למגרשי מגורים, התווית דרכים חדשות, הקצאת מגרשים לבנין ציבור14/12/1958
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתמר/ רח/ רשגז/ ח/ 01היתר לגז
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתמר/ רח/ רשגז/ ח/ 02היתר לגז רחובות
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתמר/ רח/ רשגז/ ח/ 03היתר לגז
מרכזרחובותבקשה ועדה מקומיתמר/ רח/ רשגז/ ח/ 04היתר לגז
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 02/ 324/ 4דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין קיים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 02/ 327/ 4סירוב להיתר לתורן למבנה קיים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 02/ 362/ 4סירוב לתוספת מרפסת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 03/ 015/ 4דחיית התנגדות לתכנית המוסיפה יח"ד, קומות, אחוזי בנייה ושינוי
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 03/ 055/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ואחוזי בנייה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 03/ 237/ 4ערר על החלטה בעניין תכנית בסמכות מקומית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 03/ 42-44/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 03/ 607/ 4סירוב היתר למחסן
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 03/ 661/ 4סירוב היתר לתכנית פיתוח
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 064/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 094/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 098/ 4סירוב תוספת גגון למסעדה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 1007/ 4תנאים לאישור מחסן
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 101/ 4דחיית בקשה להיתר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 168/ 4דחייה חלקית של התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומה וקווי בניין
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 206/ 4ערר שני חברי ועדה מקומית על החלטה בעניין תכנית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 305/ 4סירוב לתכנית לתחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 356/ 4דחיית התנגדות להגבהת קיר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 468/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יח"ד, קומות ושטחי בנייה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 544/ 4סירוב תוספת בנייה למגורים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 56-58/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 588/ 4סירוב למתקן תקשורת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 618/ 4דחיית התנגדות לבית כנסת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 625/ 4דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 681/ 4סירוב למחסן חקלאי
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 744/ 4סירוב לפרגולה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 745/ 4דחיית התנגדות להקלות בקווי בניין
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 770/ 4סירוב להקמת מתקן תקשורת סלולארית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 772/ 4סירוב להקמת מתקן תקשורת סלולארית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 938/ 4סירוב לגדר ומשטח חניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 960/ 4ערר על אישור תחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 964/ 4אישור שימוש חורג לאולם אירועים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 971/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יחד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 981/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 982+960/ 4ערר על אישור תחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 984/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 04/ 993/ 4דחיית התנגדות לתכנית איחוד וחלוקה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 005/ 4סירוב היתר שימוש חורג לפנמיה לטיפול בחוסים במקרקעין המיועדים למוסד ציבורע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 169/ 4סירוב להתקנת סורגים בחזית מינימרקט
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 191/ 4סירוב להצבת עמודי חניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 222/ 4סירוב לאשר פרגולה ומרתף
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 315/ 4דחיית התנגדות לסככת רכב
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 319/ 4דחיית התנגדות למרפסת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 34/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן ילדים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 402/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 409/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בקרקע חקלאית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 05/ 445/ 4סירוב חלקי לתכנית בסמכות מקומית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 470/ 4סירוב היתר להסדרים תנועתיים לתחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 489/ 4סירוב היתר להסדרים תנועתיים לתחנת דלק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 490/ 4סירוב לגן ילדים
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 521/ 4דחיית התנגדות להקלות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 543/ 4דחיית התנגדות להקלות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 543+521/ 4דחייתה תנגדות לבניין מגורים בן 72 יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 63/ 4סירוב למתקן תקשורת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 82/ 4התנגדות לשימוש חורג ממשרד לדירה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 05/ 95/ 4תנאים לסירוב להיתר לדירה יבילה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 053/ 4דחיית התנגדות להיתר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 054/ 4דחיית התנגדות להיתר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 173/ 4בקשה להיתר לתוספת מחסן בקומת קרקע בבית משותף
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 239/ 4דחיית התנגדות לתוספת מעלית
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 290/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 319/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 322/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 388/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג משטח חקלאי למועדון ארועים "מטרוק"
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 06/ 461/ 4תכנית שינוי של מספר הקומות בבנין
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 476/ 4הרחבת יח"ד קיימת במסגרת שיקום שכונות + פרגולה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 07/ 001/ 4דחיית התנגדות לתוכנית רח/מק/165/ 4/ ב/ 2
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 040/ 4דחיית בקשה להתקנת משטח דק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 067/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים בתכנית רח/2010
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 084/ 4דחיית בקשה לסגירת משק
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 136/ 4דחיית בקשה להיתר בניה
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 182/ 4ערר על שמאי מכריע
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 221/ 04דחיית התנגדות הריסה + הקמת בית משותף 6 קומות ע"ג קומה מפולשת
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהרח/ 07/ 228/ 04אישור תכנית שינוי למתאר
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 07/ 508/ 4שימוש חורג בקרקע מתעשיה למסחר.