תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 08/ 165/ 4התנגדות לשינויים בקומת כניסה
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 18/ אמגדלי אפשטיין
מרכזרחובותתוכניתרח/ 2010/ 19/ גהגדלת שטחים עיקריים לבניה, במסגרת שינויים פנימיים, ע"ח שטחי שרות קיימים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 262תוכנית מפורטת רח/ 262
מרכזרחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 53/ בשינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.05/01/2004
מרכזרחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 60/ 1תוכנית רח/ 750/ א/ 60/ 1
מרכזרחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 63תוספת שטל עיקרי ושטח שרות בקומת עמודים מפולשת שניה. ללא תוספת יח"ד.01/10/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 63/ 1לוין אפשטיין 28
מרכזרחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 77/ 1הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית ב-44 מ"ר ללא שינוי נוסף בהוראות התכ
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 25שינוי יעוד למגורים ב' מיוחד01/11/2001
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 28העברת ש.צ.פ. מהחלק האחורי של המגרש לחלק הקדמי, שינוי ממגורים ב' למגורים;17/04/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 40לוין אפשטיין 19, רחובות.
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 2010/ 19/ א/ 1שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, הגדלת מספר יחידות הדיור, שינוי הוראות בניה19/06/2005
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 750/ א/ 77הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות.30/04/2003
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 800/ א/ 28/ 1הוספת יח"ד בכל מגרש,תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.16/08/2007