תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 30בקשה לתוספת יח"ד בקומת העמודים המפולשת בבנין קיים.
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 35סמילנסקי 507/03/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 36שנהב חן סימילנסקי07/01/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 39סמילנסקי 17
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 800/ א/ 26/ אהגדלת מס' יחידות הדיור המותרות בתחום התכנית22/02/2005