תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 06/ 173/ 4בקשה להיתר לתוספת מחסן בקומת קרקע בבית משותף