תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 971/ 4דחיית התנגדות לתכנית לתוספת יחד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 981/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד
מרכזרחובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרח/ 04/ 984/ 4דחיית התנגדות לתוכנית לתוספת יח"ד
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 31הסדרת קווי מגרש צדדיים , הסדרת מקום חניה.07/02/2008
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 31/ 2מגורים - רחוב המעפיל 22 רחובות.07/09/2010
מרכזרחובותתוכניתרח/ מק/ 700/ 17תוספת יח"ד כך שעל כל חלקה יהיה ניתן לבנות 4 יח"ד במקום 2, תוספת 6% בנית.19/09/2005