תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניהתוכניתנת/ 750/ 30תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.