תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהנת/ 07/ 337/ 4תכנית נת/51/800
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 09/ 8009/ 4היטלי השבחה
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 26שינוי ממגורים מיוחד למגורים רב קומות,הגדלת שטחים עיקריים שטחי שירות,יח"ד,קומות22/05/2008
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 32בניה חדשה בסמוך לבית גולדמינץ.29/06/2009
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 32/ 2בניית בניין גבוה בסמוך לבית גולדמינץ
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 35"איחוד וחלוקה בהסכמה - דרום מערב נתניה- מגדל נעמן".
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 36שינוי לבינוי ע"י תוספת:זכויות בנייה,יח"ד,שטחים עיקריים ושטחי שרות,קומות.12/05/2009
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 38שינוי יעוד ממגורים מיוחד למגורים ד-3, הגדלת: יח"ד, שטחים עיקריים ושטחי שרות.14/06/2012
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 41איחוד וחלוקה בהסכמה-רח' בני בנימין,מערב נתניה היוזם סולוקין אלון חב' להשקעות
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 41/ 1איחוד וחלוקה בהסכמה-רח' בני בנימין, מערב נתניה היוזם:סולקין אלון חב' להשקעות
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 44מגורים ברחוב בני בנימין - יצחק תשובה
מרכזנתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 7/ 2בניה חדשה - רח' בני בנימין - מגרש 543.14/06/2011
מרכזנתניהתוכניתנת/ מק/ 600/ א/ 32/ 1בניית בנין גבוה בסמוך לבית גולדמינץ.07/09/2010