תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125תעשיה30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 2מרכז נהורה - בית אריזה18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 3מגרש למרכז טלפונים30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 5תחנת תדלוק נהורה14/03/1994
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 277אזור תעסוקה נהורה15/01/2004
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 304נהורה - הרחבת מגורים 2007
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ במ/ 35מרכז נהורה21/01/1993
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2030שינוי קווי בנין - נהורה05/09/2002
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2046מרכז נהורה25/12/2003
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכניתד/ 234/ גתכנון מרכז גושי נהורה26/05/1975
דרוםשקמים, לכיש, נהורהנושאמחוז דרום (7)הודעות היו"ר - ו.מקצועית לביוב
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6004התניית מתן היתר למתקן סלולארי בחתימת מע"צ
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6005סרוב לדון בבקשה היתר להוספת אנטנות לתורן קיים ללא חתימת ממ"י על הבקשה להיתר