תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזעמק לודערר על החלטת ולקחש"פ08/ חש/ 1ערר על החלטת הולקחש"פ על שימוש חורג לדם/ 261002200 - רהיטים ואביזרי אופנה
מרכזעמק לודערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 39ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית על/ 475/ 40 כפר דהמש
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 125צפריה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 139צפריה14/04/1976
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 172צפריה, אחיעזר דרך25/10/1987
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 20משמר השבעה04/09/2007
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 21איחוד וחלוקה; שינוי יעוד , זכויות בניה15/03/2005
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 7קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב25/09/1973
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 8משמר השבעה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9משמר השבעה13/04/1978
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9/ גתקנון18/08/1994
מרכזעמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 9/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 1מושב עובדים "חמד"- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 10תחנת תדלוק.
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 12שינוי יעוד ; זכויות24/07/2005
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2חמד13/07/1967
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ אהוראות לבניית בתי מגורים
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ בחמד28/04/1983
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/2/386/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 2/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, חמדתוכניתגז/ 386/ 5תכנית מס' גז/5/38614/05/1975
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 1מושב עובדים19/08/1965
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 10יגל16/01/1994
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 11אחיעזר13/02/1994
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 13יגל28/03/1994
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 14אחיעזר17/06/1993
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 17שינוי יעוד משטח לבניני ציבור עבור 11 יחידות דיור11/04/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 18.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 2אחיעזר25/12/1975
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 20קביעת זכויות בניה במגרשים חדשים11/11/1998
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 30חלוקה חדשה בהסכמה, תוספת יח"ד אחת07/01/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 31אחיעזר21/05/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 32חלוקת מגרש 100 ל-3 מגרשים14/02/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 33פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 91 לשלושה מגרשים נפרדים לפי פרק ג' סימן ז21/08/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 34אחיעזר20/06/2002
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 36אחיעזר21/05/2002
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 37שינוי בקו בניין אחורי למגורים והגדלת מס' יחידות הדיור - יגל28/11/2005
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ 38שינוי יעוד משטח למגורי בעלי מקצוע למגורים.10/07/2003
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 39פיצול מגרש בהסכמה לבעלי מקצוע מס' 88 לשלושה מגרשים, הריסת מבנים ללא היתר
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 4מושב "אחיעזר"23/04/1976
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 40הפרדת מגרש ליחידת מגורים בגודל 500 מ"ר.
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ 5אחיעזר07/10/1976
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ אקביעת הוראות לבנית בתי מגורים
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ בישובים אחיעזר ויגל16/06/1983
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ גמושב אחיעזר31/10/1988
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ דשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/391/ד31/10/1988
מרכזעמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ 391/ השינוי תקנון
מרכזעמק לוד, יגלתוכניתגז/ 391/ זשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 13/ אפיצול מגרש למגורים לבעלי מקצוע - ל-6 מגרשים למגורים.הפיכת ש.פ.פ. לדרך חדשה.13/05/2007
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 14שינוי יעוד למגורים, קביעת הוראות פיתוח24/07/2001
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 16פיצול מגרש מס' 71, אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים 71/1 אזור מגורים בישוב20/06/2002
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 2מושב זיתן28/10/1982
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 20חלוקת ש.פ.פ למגרש חדש למגורים ולש.פ.פ., שינוי יעוד מגרש ממגורים לש.פ.פ.
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 23פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 36 לשני מגרשים ודרך.10/05/2006
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 7הרחבת מושב זיתן.05/11/1996
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 8זיתן16/01/1994
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ בזיתן16/06/1983
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/392/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 45תכנית מס' גז/4523/02/1961
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 1ניר צבי
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 11אזור התעשיה, ניר צבי10/03/1983
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 14אזור התעשיה ניר צבי03/07/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 15ניר צבי17/10/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 17ניר צבי24/03/1994
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 2ניר- צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 20/ אכביש גישה לאזור התעשיה ניר-צבי12/03/2001
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 24תכנית מתאר מקומית מס' גז/ 475/ 2421/05/2012
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 25חלוקה בהסכמה של מגרש לבעלי מקצוע לשלושה מגרשים חדשים.12/08/2004
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 3/ אניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 4בית עלמין- ניר צבי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב12/04/1973
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ בישוב ניר צבי16/06/1983
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/5/475/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 5/ דתקנון
מרכזעמק לוד, ניר צביתוכניתגז/ 475/ 6ניר צבי26/06/1977
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 11מושב צפריה09/11/2004
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 13פיצול חלקה א' לשימוש מגורים לבעלי מקצוע01/12/1999
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 16צפריה27/08/2002
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 3כפר צפירה27/06/1968
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 3/ אצפריה01/03/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 4בטול קטע מדרך מס' 2 והמרתו לשטח פרטי פתוח
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ 5צפריה24/05/1979
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ בצפריה12/05/1983
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ גשינוי תכנית מיתאר מקומית מס' גז/487/ג31/10/1988
מרכזעמק לוד, צפריהתוכניתגז/ 487/ דשינוי תקנון
מרכזעמק לודתוכניתגז/ 508כביש מס' 1 הרחבת מסלול צפוני (ממחלף גנות עד מחלף שפירים).08/01/2008
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 14גנות24/06/1982
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 17מושב גנות30/06/1991
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 18.
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2גנות18/08/1960
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ אתכנית מס' גז/2/509/א22/08/1965
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ בגנות21/04/1983
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 2/ גמושב גנות31/10/1988
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 20גנות01/08/2004
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 21הרחבת מושב גנות26/11/2009
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 23גנות05/11/2002
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 26גנות14/08/2003
מרכזעמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 6גנות28/02/1974