תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזחבל מודיעיןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז מרכז לדחייה תכנית גז/ 565/ 35 מושב ברקת עם דרך 461
מרכזחבל מודיעיןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחיית תכנית חמ/ 76/ 5 - חבל מודיעין
מרכזחבל מודיעין, בארות יצחקערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 7ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחייה תכנית גז/ 440/ 21/ א "בארות יצחק"
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 78ערר על החלטת הועדה המחוזית מרכז לתכנית מח/ 275 - מאגר כפר דניאל
מרכזחבל מודיעיןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 34ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתחנית חמ/ 108/ 6 - "נאות קדומים"
מרכזחבל מודיעיןתוכניתגז/ 108נאות קדומים
מרכזחבל מודיעיןתוכניתגז/ 108/ 1נאות קדומים27/11/1980
מרכזחבל מודיעיןתוכניתגז/ 108/ 2נאות קדומים20/06/1991
מרכזחבל מודיעיןתוכניתגז/ 110/ 1קומפוסט בית נבלה28/02/1974
מרכזחבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ 153/ 17קביעת שטחי בניה לבתי אריזה, קרור, שזירה ושיווק קיימים עפ"י התשריט.29/12/2005
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159מושב שילת27/01/1983
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 11תוכנית גז/ 159/ 1106/04/2003
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 19אזור תעשיה מלאכה ותעסוקה - שילת
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 3כביש שילת בית אריה.29/10/1989
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 7תעשיה -שילת09/10/1997
מרכזחבל מודיעין, בני עטרותתוכניתגז/ 168/ גתכנית מס' גז/168/ג31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 171מושב שילת05/06/1986
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 186פתוח שרותי בידור ונופש, מרכז ארועים וקונגרסים, בית מלון - גן המכבים ביער בן
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 186/ אגן המכבים ביער בן-שמן.
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 192"הכפריה במודיעים"16/01/1992
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 197יער בן שמן.22/08/2012
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 206הקמת תחנת משנה (להלן "התחמ"ש) עבור חברת חשמל לישראל בע"מ.30/04/1994
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 206/ אדרכים לתחנת משנה מודיעין עבור חברת חשמל.19/05/1994
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 21/ 3/ אשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 12מושב אחיסמך15/08/1996
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 13חלוקת מגרש05/10/2000
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 16תחנת תדלוק.
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 17חלוקת מגרש 6601/06/1998
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 19תכנון כולל24/06/1999
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 20אחיסמך11/04/2002
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 23חלוקת מגרש מס' 63 ביעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.10/04/2006
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 26הגדרת שטח "למתקנים הנדסיים" כוללת הגדרת זכויות בניה.27/11/2007
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 28אחוד וחלוקה בהסכמה עבור 4 יח"ד,שינוי יעוד לפי מתחמים 1 ו-2.08/01/2009
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 6אחיסמך24/05/1991
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 8מושב אחיסמך20/07/1995
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ באחיסמך16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ גמושב אחיסמך31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ ד.
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1כפר טרומן12/05/1983
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/40/ב16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 1/ גכפר טרומן31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 8/ א.
מרכזחבל מודיעין, כפר טרומןתוכניתגז/ 40/ 9.09/11/1997
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 10אזור תעשיה מודיעים03/01/1991
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 401/ 10/ אאזור תעשיה א' יהודה30/04/1994
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 11הרחבת שטח המתקנים במחצבת מודיעים, לשם הקמת מפעל בלוקים ומוצרי מלט.02/03/1997
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 401/ 8מחצבות מודיעים04/12/1983
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 41תכנית מס' גז/4114/03/1968
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 41/ 16שינוי ממשקי עזר למגורים, בכל מגרש תותר יח"ד דיור אחת.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (כפר נוער)תוכניתגז/ 41/ 3הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מרכזחבל מודיעין, בן שמן (מושב)תוכניתגז/ 41/ 5בן שמן12/06/1980
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 1מושב חדיד28/08/1969
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 14קביעת זכויות והוראות בניה.20/11/1997
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 16איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים17/01/2000
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 17שינוי יעודי קרקע: מקרקע חקלאית למגורים א', שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור30/11/2004
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 2תכנית מס' גז/2/41023/10/1967
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 4חדיד10/09/1980
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 5חדיד23/08/1984
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ 7מושב חדיד10/12/1984
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ אחדיד03/06/1965
מרכזחבל מודיעין, חדידתוכניתגז/ 410/ בשינוי בהוראות הקיימות וקביעת הוראות חדשות16/06/1983
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 12בית נחמיה21/07/1994
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 13בית נחמיה02/06/1994
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 14שנוי יעוד מחקלאי למגורים א', כבישים, שצ"פ17/04/1997
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 2בית נחמיה16/11/1984
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 2/ אבית נחמיה15/04/1990
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ 5בית נחמיה14/06/1987
מרכזחבל מודיעין, בית נחמיהתוכניתגז/ 414/ אבית נחמיה23/12/1954
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 1טירת יהודה17/06/1976
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 2טירת יהודה01/09/1977
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 7.
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 8הוספת 85 מגרשים ושינויי יעוד10/05/1998
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ 9מושב טירת יהודה - הרחבה ב'.12/07/2001
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ אטירת יהודה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ בשינויים בהוראות הבניה21/04/1983
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ גקביעת יח' דיור שלישית31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, טירת יהודהתוכניתגז/ 415/ דשינוי תקנון
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416כפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 1מושב בית חבר, כפר דניאל12/11/1964
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 14חוות קופים ואזור נופש.23/06/1994
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 17אזור תעשיה כפר דניאל14/12/1999
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 18תכנית אב כפר דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 23תוכנית גז/ 416/ 2303/07/2003
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 3כפר- דניאל
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 4כפר דניאל26/09/1985
מרכזחבל מודיעין, כפר דניאלתוכניתגז/ 416/ 6הרחבת כפר דניאל.16/03/1995
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ בבית עריף28/04/1983
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ גמושב בית עריף31/10/1988
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 1/ דתקנון
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 11הגדלת השטח למגורים בצהוב בתשריט,במגורים חקלאיים למגרשים עד לגודל 3 דונם.
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 12החלפת שטחים מש.פ.פ. למגורים ודרך ומבעלי מקצוע לדרך מגרש 27, 82.
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 2בית עריף28/09/1979
מרכזחבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 8איחוד וחלוקה בהסכמה01/03/2000
מרכזחבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתגז/ 423/ 9תוכנית איחוד וחלוקה בהסכמה25/05/2000
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 1נחלים
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 11שינוי יעוד קרקע מחקלאי לספורט ובילוי.29/03/2005
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 14קביעת הוראות לחלוקת חלקות 102,103 / משקי עזר14/11/1991
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 16תוספת מגרשי מגורים12/02/1996
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 2ישיבת נחלים12/09/1968
מרכזחבל מודיעין, נחליםתוכניתגז/ 424/ 21נחלים03/11/1996