תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 8ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 320 - תעשיה בני דרום (דרום)
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 16ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 323 - מושב בני דרום
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתא/ 8/ 03/ 146תכנית מפורטת מס' 146/03/8,שינוי מס' א'.31/01/1989
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 106השלמת תקנות לגבי חממות בניר גלים16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 114העברת קו דלק 8 ". תת קרקעי נוסף לקו קיים של 6"16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115ניר גלים27/04/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 1מושב ניר גלים19/05/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 115/ 4.31/03/1998
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 139קביעת אזורי הבניה של המרכז החינוכי גבעת וושינגטון24/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 144לקבוע שטחים לאיזורים השונים: שטח מוסד, שטח ספורט.31/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרום, ניר גליםתוכניתבר/ 144/ 1שינוי משטח ספורט לשטח לבניני ציבור.24/07/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146הכנת תכנית שינוי מתאר לצרכי רישום אדמות בית גמליאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.08/08/1991
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 1הקצאת מגרשים חדשים למגורים למשתכנים.21/01/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 214 יח"ד למגורי משתכנים.14/10/1999
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 5הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה29/03/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 6הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה, קביעת זכויות והוראות בניה.18/05/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 146/ 8הפרדת מגרש מגורים א מחלקה א של נחלה.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148שינוי הייעוד של החלקות המסומנות מחקלאי לשירותי דרכים.10/11/1983
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 148/ 4הקמת אזור לחניית רכב וציוד הובלה, בצמוד לשטח קיים לשרותי רכב.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 16בית עלמין של מושב עובדים בית גמליאל- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 17בן זכאי- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 173שינוי יעוד משטח חקלאי למאגר קולחין שיוזרמו למאגר חפץ חיים08/01/1987
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 190שינוי יעוד משטח חקלאי24/06/1990
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 193/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.11/02/2010
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 204/ דהוספת תכליות במגרש 6 המיועד לבניני ציבור.02/02/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ חהגדלת אחוזי בניה לשטחים עיקריים מ- 80% ל 82% להוספת קומת גלריה.03/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 204/ ט/ 1אלבטק אזור התעשיה חבל יבנה
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206;
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 206/ 2הוספת שטחי בניה המותרים לתחנת תדלוק מסוג ב' על פי תמא/ 18 באזור שיעודו .,תדלוק
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223הרחבת מושב בן זכאי.28/07/1996
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 1הרחבת אזור מגורים30/03/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 223/ 2תכנון כולל25/01/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 230ניר גלים
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, חבל יבנהתוכניתבר/ 233/ 1כביש 410109/03/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240לשנות יעוד שטח חקלאי לאזור תעסוקה, עסקים ומסחר.21/12/2000
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 240/ אפרוט השימושים המותרים בכל אזור יעוד, תוך קביעת שטחו ומיקומו של כל אזור.05/01/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 244הגדלת שטחי תעשיה ב-67.25 דונם, צמצום שטחי מגורים, תוספת מבני משק.03/08/2000
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 250שינוי יעוד רצועה חקלאית הכלואה בין כביש הכניסה הראשית לאשדוד לבין אזור תעשיה.16/01/2003
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 257ביג אשדוד - מרכז מסחרי
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26הכנת תכנית ב.ע. מפורטת.להתוות דרכים חדשות.לקבוע שטחים למגורים ובניני צבור.25/12/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 26/ 1שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים א,קביעת זכויות בניה.12/06/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 261הקמת בריכות מים שפירים וקולחים וגני טיפול בשפכים.15/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 264זכויות בניה באיזור חקלאי12/09/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, צופיהתוכניתבר/ 285תוכנית בר/ 285
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 320תעשיה בני דרום (פרדס)
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בבית גמליאל16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 2קביעת קווי בניין30/01/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 326/ 3תוכנית מס' בר/3/32601/05/1987
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 353תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו להקמת המושב-כפר בשיט.09/08/1952
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41תוכנית מנדטורית מאושרת17/07/1947
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 2תוכנית בר/ 41/ 224/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 3שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור מלאכה13/07/1967
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 41/ 5השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 1השלמת תקנון לגבי חממות בן זכאי16/09/1976
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 2ביטול הוראות בניה מס' תגפ/438 והמרתן בהוראות חדשות19/06/1975
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 3תוספת של מגרשים חקלאיים משקיים מס' 169168 ,167 , בכניסה למושב07/06/1984
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 5המרת שני מגרשים למגורים (בעלי מקצוע)20/11/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ 438/ 6הקטנת קו בנין חזיתי ברחובות:5 -1 מ - 10 מ' ל- 6.0 מ'.8 -613/02/1986
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55ישיבת כרם יבנה17/06/1965
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 1ישיבת כרם ביבנה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, כרם יבנה ישיבהתוכניתבר/ 55/ 2קביעת יעדים ואזורים והוראות בניה בהם, התווית דרכים וביטול תוכניות מאושרות.22/06/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75קביעת יעדים ואיזורים, הוראות הבניה בהם, התווית דרכים, בטול תכניות מאושרות.10/11/1977
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 1שינוי ייעוד מדרך לאזור בנייני משק להקמת משרדי המשק22/06/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ 75/ 2שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ומבני חינוך לאזור בנייני צבור05/08/1982
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ 81חלוקת הקרקע לחלקות חקלאיות (פרדסים)28/12/1967
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 87/ 1ניר גלים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 89קביעת הוראות בניה להקמת מבני משק .03/08/1978
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 94לישיבת בני עקיבא ע"י ניר גלים-מ.א. יבנה.17/12/1964
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 10חלוקת זכויות בניה חדשה בין מגרשים 97 ו 98 ניר גלים.17/09/2009
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 4/ 1שינוי קו בנין קדמי לפרגולה קיימת.05/08/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 6תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות12/05/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 115/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/03/2002
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 1204תוכנית בר/ מק/ 120406/11/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 3הקטנת קו בנין קדמי וצדדי06/05/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 4מושב בית גמליאל30/07/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתבר/ מק/ 146/ 7שינוי קו בנין אחורי למגורים14/12/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 148/ 1תוכנית בר/ מק/ 148/ 1
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 193/ 3הגדלת תכסית ללא הוספת זכויות במפעל סורפול, מגרש 2001 אזה"ת ניר גלים.28/06/2012
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ בשינוי גבול, תוכנית לאיחוד וחלוקה.27/07/1997
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ התכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות02/07/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ ושינוי גובה מבנה06/11/2001
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 204/ זתכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות08/08/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 206/ 1שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק24/03/2004
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 4הקטנת קו בנין אחורי לפרגולת בטון,הקטנת קו בנין צדדי05/10/2006
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 6הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.29/01/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 1בני דרום - תעסוקה - שינוי קווי בניין.15/04/2007
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 2מושב בני דרום - העברת זכויות בניה באזור תעסוקה.09/06/2010
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 3שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום10/05/2012
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 244/ 1שינוי בקוי בניין באזור מגורים, באזור תעשיה ובמבני משק הקבועים בתכנית17/11/2005
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 2מושב בני דרום - שינויים בהוראות התכנית26/12/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 3בני דרום-שינוי גבולות מגרשים שיעודם אזור מבני משק ואזה"ת.03/03/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 4שינוי קוי בנין - בני דרום 212.11/12/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 5בני דרום - אשור מבני משק 216/06/2011
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 421כריית חול וישור שטח "אשדוד-צפון".
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 422שמוש חורג כריית חול.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.