תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 07/ 2צימרים + תוספת למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 03/ 2בקשה לתכנית שינויים בבית פרטי.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים047/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטארים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים059/ 04/ 2דיר כבשים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים062/ 08/ 2לגיטימציה מצב קיים (מחסן חקלאי לשטח עיקרי)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 16על החלטת ועדה מחוזית צפון לאשר בתנאים את תכנית ג/11784 ש.ט מיצד אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 17ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לדחית תכנית 12971/ ג - דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 07/ 2שימוש חורג למחסן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 07/ 2דיר כבשים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים121/ 04/ 2מחסן חקלאי בניה חדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 10/ 2שינוי במפלסים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 12/ 2הקמת מבנים חקלאים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים136/ 10/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאיים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים138/ 06/ 2לגטימציה למגורים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 11/ 2התקנת מערכת פוטוולטאית
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 06/ 2דיר צאן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 10/ 2בית להריסה+ בניית בית מוצע
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 05/ 2תוכנית מפורטת שינוי לבינוי מאושרת בנווה זיו
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים244/ 08/ 2מתקן הנדסי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים29/ 04/ 2שימוש חורג - מסעדה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית37/ 18420שימוש חורג מסככה להסעדה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 18419שימוש חורגממפטמה ללול
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים62/ 04/ 2בניה חדשה צימרים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית67/ 18373שימוש חורג מסככה לגלריה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהבקשה ועדה מקומית7/ 18376שימוש חורג לחניון+שוק ליום אחד בשבוע.
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהבקשה ועדה מקומית9/ 18226בית צמחיה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלבקשה ועדה מקומית9/ 19908שימוש חורג מדיר צאן ללול מטילות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתבש/ 03/ 410בקשה לשימוש חורג, יקותי אפרים , עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתבש/ 173/ 2004בקשה לשימוש, בן גיגי, מעונה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10020תחום שטח לפתוח הרחבת הישוב וקביעת הוראות, שינוי למתאר, יערה06/04/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 10140שינוי יעוד מאזור למבני משק משפחתיים לאזור מגורים בתוך הנחלה, שינוי למתאר, מעו10/12/1998
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 10161מצפה מנות - תכנית המתאר
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 10236שינוי להוראות תכנית מפורטת ג / 5643 (פקיעין דרום)30/03/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 10240ביטול שצ"פ וצירוף שטחו למגרשי תעשיה - אזור תעשיות,שינוי למתאר, גורן.01/08/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 10259תחנת תידלוק פנימית, מושב אבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 10298צוריאל - שינוי ל-ג / 5155, שינוי למתאר16/08/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 10299יצירת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תידלוק פנימית ע"י שינויים ביעודי הקרקע, גורן
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10363חלוקה למגרשים וקביעות אזורים לשימושים שונים שינוי תכנית מס' ג / 4451, לפ
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10375מתקנים הנדסיים - שינוי ל ג / 4451, לפידות
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 10376עין יעקב - תיירות, שינוי למתאר17/07/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10377שינוי לתכנית ג / 4144 זרעית, שינוי למתאר24/06/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 10418שינוי יעוד משטח חקלאי רגיל לשטח חקלאי מיוחד, שינוילמתאר, עבדון
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 10511הרחבת הישוב אבן מנחם, שינוי למתאר.25/01/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10514הרחבת השכונה הבדואית יערה, שינוי למתאר.14/12/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 10516הרחבת הישוב גרנות, שינוי למתאר.29/04/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 10535עין יעקב - מגורים 98, שינוי למתאר.14/03/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 10640לפידות - שינוי ל-ג / 445122/11/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שומרהתוכניתג/ 10732שינוי יעוד משטח למבני משק משותפים לתחנת תדלוק פנימית, שומרה02/02/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10734שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך, שינוי למתאר, זרעית14/10/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 10739הרחבת נטועה, שינוי למתאר
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, כפר רוזנוולד (זרעית)תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 414427/01/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 10907שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, צוריאל, שינוי למתאר17/07/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 10923תכנית מס' 10923 שינוי יעוד מחקלאי לדרך גישה תיירות כפרית, אבירים
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 10955שינוי יעוד מאזור חקלאי למבנים חקלאיים, יערה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 11014שינוי לתכנית אבירים מס' ג / 5765
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 11029שינוי יעוד מציבורי פתוח לחקלאי מיוחד - מושב שתולה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11030שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור למגורים וציבורי פתוח - מושב חוסן22/11/1999
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11090שינוי יעוד ממסחר לאזור מגורים, פקיעין21/06/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, שתולהתוכניתג/ 11097הרחבת מושב שתולה05/05/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11099שינוי יעוד קרקע משטח למבני משק חקלאיים לשטח חקלאי ניוחד, חוסן03/05/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11101שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים, פקיעין החדשה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 11149גורן - שינוי לג / 387021/06/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 1117אתר מחצבה -פקיעין20/06/1974
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11236מכללה אזורית ומרכז אזרחי מסחרי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 11237השלמת מרכז ספורט אגם מונפורט16/08/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 11267קידוח יערה 7 - מתקן הנדסי
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11268בית ספר אזור מעונה12/07/2000
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11363מושב מעונה - הרחבה, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 11375תכנית מס' 11375 - בריכת הר מנור04/02/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 11526עין יעקב - אזור מלאכה, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אלקושתוכניתג/ 11550אלקוש - שינוי יעוד לאזור תיירות ונופש, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11617שינוי מקרקע חקלאית למוסדות דת, פקיעין, מתאר 1
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11630שינוי לתכנית ג / 4751 שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים פקיעין החדשה23/10/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 11680תכנית מפורטת נקודתית המהווה שנוי לתכנית ג/5765
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גיתהתוכניתג/ 11779דרך גישה לגיתה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 11781שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח למגורים ודרך, אבן מנחם03/05/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, פסוטה, גורןתוכניתג/ 11784שמורת טבע מצד אבירים15/02/2012
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 11788שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי לתכנית ג/ 2680, יערה07/03/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 11798שינוי יעוד מקרקע מחקלאי לתיירות, עין יעקב
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 11800שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתיירות ונופש, פקיעין
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, לפידותתוכניתג/ 11849לפידות, שינוי לג/1064023/10/2001
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 11890הקטנת קו בניה מהאנדרטה עד לת.תדלוק, מונפורט, כביש 8915/03/2005
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 11892שינוי יעוד מחקלאי לאזור תיירות מיוחד, מצפה הילה
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 11911גרנות הגליל - שינוי לתמ"מ 2
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12027תחנת שאיבה לביוב נוה זיו ( זיו הגליל)
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 12094הרחבת מושב נטועה19/01/2009
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 12114גורן - שינוי יעוד קרקע עבור בית כנסת27/06/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12225פקיעין - מכללה אזורית ומרכז ספורט02/02/2004
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, פקיעין חדשהתוכניתג/ 12309שנוי יעוד קרקע לשרותי דרך
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, גרנות הגלילתוכניתג/ 12364גרנות הגליל, נחל בצת14/08/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 12376מושב חוסן - מגורים, שינוי לג/ 218021/08/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה נפתלי, מעלה יוסף, מעלות-תרשיחא, מעונהתוכניתג/ 12402אזור תעשייה קורן מערב, שינוי לג/ בת/ 16430/05/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 12520מרכז תיירות ונופש - אגם המונפורט
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12573מנות - שינוי באחוזי בניה ובתכליות15/07/2002
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 12574שיני יעוד לתיירות נופש ומגורים באבן מנחם
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, הילהתוכניתג/ 12599תחנת שאיבה לביוב הילה.06/04/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 126יערה11/12/1952
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, מנותתוכניתג/ 12625מנות, שינוי לג/ 490704/09/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12626עין יעקב - שנוי יעוד למגורים13/03/2003
צפוןמעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 12627עין יעקב תיירות ובית ותיקים16/01/2003