תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 72ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לדחות את תכנית בר/ 152/ 17
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין05/ מ/ 1ערר על החלטת הוולח"ף שלא לאשר שימוש חורגשרק/ 20040120 מועדון פלמחים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 2שרק/ 20040129 מועדון פלמחים
מרכזשורקות, גן רוהערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 1ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז לתכנית בר/ 109/ 3 - "אירוס הרחבה צפונית"
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 23ערר על החלטת ועדה מחוזית מרכז בתכנית בר/ 279 - בית העובד
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 108בית עובד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 109/ 1קביעת הנחיות מפורטות לשימושים השונים באזורים המפורטים בתכנית13/08/1998
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 2קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי למבנים, פרטי פתוח שטח, תגמירים למבנים, דרכים, ו03/07/2003
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 109/ 3"אירוס" הרחבה צפונית.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 113השלמת תקנון לגבי חממות בבית חנן16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח תעשיה קלה למפעל "פקאן" והתווית דרך.15/12/1977
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 1שינוי בלוח האזורים בסעיף גובה מבנה מקסימלי למטרת הקמת סילו30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 125/ 2בית חנן - בעלות פרטית24/06/1982
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 127קביעת אזור חקלאי מיוחד להקמת מתקני רדר (אנטנות) עבור משרד התקשורת.09/03/1980
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 130העברת קו דלק 8 תת קרקעי נוסף לקו קיים של 627/04/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 132תוואי קו דלק23/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש, בהתאם למצב הקיים והפתוח בעתיד.04/03/1990
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 4אתר הנצחה מושב בית עובד.17/07/2001
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 5בית עובד - תיקון תכנית מתאר מפורטת.23/02/2011
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 1שינוי של נחלה מפוצלת שמורכבת משתי חלקות: ח' 144 לבית מגורים אחד13/07/1995
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 17אזור אחסנה ומסחר.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 2בית חנן21/01/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 3.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 4.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 6הוראות והגבלות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.27/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 7שינוי ייעוד וקביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לאיזור מגורים א' וש.פ.פ-בית חנן23/01/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 8.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 9לקבוע הוראות כלליות בנוגע להפקעות.18/04/2000
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 160/ 1קביעת זכויות והוראות בניה, בינוי, הסדרי תנועה וחנייה ותנאים להוצאת היתרי בנייה06/05/2010
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 172קביעת תוואי להנחת צינור יבשתי לעודפי ביוסמה ..... וחיבורו למוצא לים
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 181כביש עוקף גן שורק כביש 4311 .02/01/1992
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 196יעוד שטח חקלאי למאגר קולחין לשמוש חקלאי.03/09/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198הכנת תכנית שנוי מתאר לצרכי רשום אדמות גאליה בספרי המקרקעין11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 1שנוי ייעוד משב"צ למגורים. שנוי ייעוד ממגורים, שב"צ ושצ"פ לשפ"פ16/11/1995
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 11הקטנת קו בנין מציר דרך ארצית מס' 410 מ-70 מ' לקו בנין הזהה לקו בנין צדדי המותר24/04/2012
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 12שינוי יעוד מגרש המיועד למבני ציבור למגרש המיועד למגורים א'.28/11/2005
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 15גאליה - שכונת הרחבה.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 17מושב גאליה - משק 97 - שימושי פלח.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 2הפיכת אזור חקלאי לתחנת תדלוק אזור מסחרי ושרותי דרך22/06/1999
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 3שנוי יעוד מחקלאות למגורים15/07/1999
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199שינוי יעוד מאזור חקלאי ומאזור לבניני צבור לאזור מגורים למשתכנים.01/10/1992
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 1שינוי ייעוד משב"צ לאזור מגורים למשתכנים במגרשים "ו" "ז"10/10/1996
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 13כפר הנגיד חיבור דרך מס' 103 לדרך מס' 102 והסדרה סטטורית של דרך קיימת.12/08/2004
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 199/ 4שינוי יעוד מחקלאי א' למגורים21/03/2002
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 2020/ 1פעילות לא חקלאית - מושב גאליה
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 212הגדלת תחום שטח הפיתוח של נטעים.03/12/1995
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 3הגדלת זכויות בניה מ- % 120 שטח עיקרי ל- % 140 שטח עיקרי.07/09/2004
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 213/ 4אזור תעשיה גן רווה, הגדלת זכויות בניה מ-%120 ל-155% .
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 214גן אירועים - האחוזה.14/12/2004
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 220"אדמת הבולגרים" בית חנן, R/22023/10/1947
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 236פיתוח שימושי תיירות ושימור עתיקות23/11/2000
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 259קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבניית מבנים לשימוש חקלאי,03/10/2002
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 268קביעת הוראות בניה לקרקע חקלאית, לחממות למחסן חקלאי.17/12/2008
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 269קביעת זכויות בניה, הנחיות ותנאים לבנית מבנים לשימוש חקלאי.03/02/2003
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 278תוכנית בר/ 278
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 278/ 1קביעת זכויות והוראות בניה בקרקע חקלאית למבנים חקלאיים ולמבנה מגורים.07/07/2005
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 284קביעת זכות מעבר וזיקת הנאה על חלקה 37 32 לשארבעלי החלקות12/08/2004
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 322/ 1הקמת חוות סוסים
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 329מושב גאליה - בית עלמין
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 1לקבוע איזור מגורים, ילדים, בניני משק, איזור מלאכה ותעשיה.19/08/1965
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 2ביטול דרכים, שינוי ייעוד והתווית דרכים חדשות.07/03/1968
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 3שינוי יעוד מאזור בניני חברה לאזור מגורים23/07/1970
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 4שיפור צומת, ביטול קטע דרך קיימת, התוית דרך חדשה ורחבת חניון.18/12/1969
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 5פלמחים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתבר/ 341/ 6הלשמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 1לא קיימת מטרה בתקנון18/09/1963
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 2מושב גאליה16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 3תכנית מס' בר/3/36219/03/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 4שנוי פרצלציה במגרשים, בטול מגרשים חקלאיים משקיים, בטול מגרשים לעובדי צבור25/05/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 5הגדלת שטח כיסוי קרקע באיזור חקלאי משקי30/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 6הקמת בריכת שחיה05/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 7הקטנת קו בניין30/01/1986
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 362/ 8קביעת הוראות בניה להקמת בריכות שחיה פרטיות.09/04/1992
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 1השלמת תקנון לגבי חממות כפר הנגיד16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 2בטול הוראות בניה מס' תגפ/389 והמרתן בהוראות חדשות שתצורפנה לתכנית09/03/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 3כפר הנגיד09/02/1978
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 4הקטנת קו בנין חזיתי:מ- 10 מ' ל- 6.0 מ'.13/02/1986
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ 389/ 5קביעת הוראות בניה לענין הקמת בריכות שחיה פרטיות.11/06/1992
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 390הגדלת מרכז חינוך וקהילה אזורי גן רווה
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 395בית חנן
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 43לשמור על החי הצומח והנוף בצורתם הטבעית.31/03/1977
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 437נטעים- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 1תכנית מס' בר/1/43713/09/1973
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 10/ ב/ 1הסדרת שטח הבניה למגורים בנחלה במושב.
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 14מושב גן שורק - זכויות למגורים בישוב כפרי
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 2חממות בגן שורק16/09/1976
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 3שינוי יעוד מחלקה למבנה ציבור לחלקה למגורים בעלי מקצוע14/06/1987
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 4שינוי יעוד מבניני ציבור לאזור חקלאי26/12/1991
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 7ביטול תוכנית קודמת המייעדת את השטח ל-8 מגרשי מגורים לבעלי מקצוע.30/07/1992
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 9בריכות שחיה פרטיות.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 44שינוי ייעוד הקרקע. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48בית ספר חקלאי עיינות18/09/1966
מרכזשורקות, גן רוה, עינותתוכניתבר/ 48/ 2שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח מבני ציבור, לשטח ציבור פתוח לאזור ספורט.27/10/1983
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ 48/ 6שינוי משטח למבני משק לשטח ספורט,הוספת תכליות בשטח המיועד לבניני ציבור,קביעת קו13/05/2007
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 49הפיכת שטח פתוח ציבורי למגרש לבניין ציבורי. הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.