תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםגלילית מחוז ירושליםתוכניתמח/ 1תכנית מתאר - פארק עמק מוצא